Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

28. září 2011

Věc F‑66/06

Kalliopi Kyriazi

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Jmenování – Vnitřní výběrové řízení zveřejněné před 1. květnem 2004 – Dočasný zaměstnanec zařazený na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 – Zařazení do platové třídy – Článek 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII ke služebnímu řádu – Příspěvek pro členy sekretariátu – Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba“

Předmět:      Návrh došlý do kanceláře Soudu pro veřejnou službu dne 16. června 2006, kterým K. Kyriazi podala žalobu směřující především ke zrušení rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2005, oznámeného dne 20. září 2005, o jejím jmenování úředníkem ve zkušební době od 16. dubna 2005, v rozsahu, v němž toto rozhodnutí stanoví její zařazení do prozatímní platové třídy C *1, nyní AST 1 platový stupeň 2, jakož i ke zrušení všech aktů navazujících nebo týkajících se tohoto rozhodnutí, jako je rozhodnutí zrušit její sekretářský příspěvek a neobnovit jeho poskytování po jejím jmenování po skončení zkušební doby.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Žalobkyně a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení. Rada Evropské unie, vedlejší účastnice, ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Předcházející správní stížnost – Lhůty – Počátek běhu – Žaloba proti rozhodnutí o zrušení příspěvku – Doručení výplatní listiny, která ho zohledňuje – Podmínka

(Služební řád úředníků, čl. 90 odst. 2 a článek 91)

2.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Jmenování do platové třídy podle funkční skupiny uvedené v oznámení o výběrovém řízení – Zavedení nové struktury služebních postupů nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platových tříd – Úspěšní uchazeči výběrových řízení zapsaní do seznamů vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 a přijatí po 1. květnu 2004 – Použitelnost nových právních předpisů – Přeměna platových tříd uvedených v oznámeních o výběrových řízeních na prozatímní platové třídy – Legalita

(Služební řád úředníků, čl. 31 odst. 1; příloha XIII, čl. 2 odst. 1 a čl. 12 odst. 3; pracovní řád ostatních zaměstnanců, příloha, článek 1; nařízení Rady č. 723/2004)

3.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebních postupů nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platových tříd – Úspěšní uchazeči výběrových řízení zapsaní do seznamů vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 a přijatí po 1. květnu 2004 – Uplatňování čl. 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu – Podmínky

(Služební řád úředníků, čl. 31 odst. 1; příloha XIII, čl. 5 odst. 4, čl. 12 odst. 3 a čl. 13 odst. 1; nařízení Rady č. 723/2004)

4.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy a zařazení do platového stupně – Dočasný zaměstnanec jmenovaný úředníkem – Zachování platové třídy a platového stupně, které má osoba v postavení dočasného zaměstnance – Podmínky

(Služební řád úředníků, čl. 32; příloha XIII, čl. 5 odst. 4; pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 8)

1.      Podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu stížnost proti aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení, zejména proti rozhodnutí o zrušení sekretářského příspěvku, musí být podána ve lhůtě tří měsíců ode dne „oznámení rozhodnutí dotyčné osobě, ale v žádném případě ne později, než kdy oznámení obdržela, má‑li se opatření jednotlivé osoby“.

Obecně je pravda, že uložit dotyčnému úředníkovi povinnost podat stížnost nejpozději do tří měsíců od přijetí výplatní listiny, která by mu umožnila účinně se seznámit se sporným rozhodnutím, by v tomto případě znamenalo, že by byl úplně zbaven podstaty čl. 25 druhý pododstavec a čl. 26 druhý a třetí pododstavec služebního řádu, jejichž účelem je právě umožnit úředníkům, aby se skutečně seznámili s rozhodnutími týkajícími se zejména jejich služebního postavení a dovolávali se svých práv zaručených služebním řádem.

Naopak v případech, kdy orgán není povinen přijmout samostatné rozhodnutí, protože služební vztah mezi žalobcem a orgánem byl přerušen, a z tohoto důvodu žalobce, na kterého se již nevztahuje osobní působnost článku 18 přílohy XIII služebního řádu, nemá nárok na tento příspěvek, služební řád nebrání povinnosti podat stížnost nejpozději do tří měsíců od přijetí výplatní listiny.

(viz body 48, 52 a 54)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 28. června 2006, Grünheid v. Komise, F‑101/05, bod 52

2.      Článek 31 odst. 1 služebního řádu stanoví, že úspěšní uchazeči výběrového řízení jsou jmenováni do platové třídy funkční skupiny stanovené v oznámení o výběrovém řízení, jehož se zúčastnili.

Z tohoto ustanovení nutně vyplývá, že úspěšní uchazeči výběrových řízení pro veřejnou službu musí být jmenováni úředníky ve zkušební době v platové třídě uvedené v oznámení o výběrovém řízení, na jehož základě byli přijati do zaměstnání. Určení důležitosti obsazovaných pracovních míst a podmínek jmenování úspěšných uchazečů na tato pracovní místa, což příslušný orgán vyhotovením oznámení o výběrovém řízení provedl v rámci ustanovení dřívějšího služebního řádu, však nemohlo prodloužit jeho účinky po 1. květnu 2004, datu, které unijní zákonodárce stanovil jako den vstupu nové struktury služebního postupu úředníků v platnost.

Právo úspěšných uchazečů výběrového řízení být zařazen do platové třídy uvedené v oznámení o výběrovém řízení lze uplatnit pouze na nezměněný právní stav, neboť legalita rozhodnutí se posuzuje podle právní úpravy platné v době, kdy bylo přijato, a příslušné ustanovení proto nemůže ukládat orgánu oprávněnému ke jmenování povinnost přijmout rozhodnutí, které by nebylo v souladu se služebním řádem, který byl změněn zákonodárcem, a tudíž protiprávní.

Cílem přechodného opatření, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu, bylo pouze převést ke dni 1. května 2004 platové třídy, které měli úředníci a zaměstnanci dne 30. dubna 2004 tak, aby se na ně mohla uplatnit nová struktura služebního postupu, která měla v plném rozsahu vstoupit v platnost dne 1. května 2006. Toto ustanovení ve spojení s článkem 1 přílohy pracovního řádu ostatních zaměstnanců se týká pouze těch, kteří dne 1. května 2004 již byli zařazeni do jedné z platových tříd uvedených ve sloupci s názvem „předchozí platová třída“, protože se zákonodárce snažil o zachování postavení zaměstnanců získaného před tímto datem. V případě dočasných zaměstnanců však získané postavení může být zaručeno pouze tak dlouho, jak dlouho přetrvává služební vztah.

Zrušení platových tříd pro zařazení do služebních postupů uvedených v těchto oznámeních o výběrových řízeních od 1. května 2004, které vyplývá ze zavedení nového systému služebního postupu, vedlo zákonodárce k přijetí přechodných ustanovení přílohy XIII služebního řádu, a zejména jejího čl. 12 odst. 3, za účelem stanovení zařazení do platových tříd úspěšných uchazečů výběrových řízení zveřejněných před nebo po 1. květnu 2004, zapsaných do seznamů vhodných uchazečů před 1. květnem 2006 a přijatých do zaměstnání v období mezi 1. květnem 2004 a 1. květnem 2006.

Je pravda, že tabulka čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu, která mění platové třídy uvedené v oznámeních o výběrových řízeních na prozatímní platové třídy přijímání do zaměstnání, se odchyluje od tabulky čl. 2 odst. 1 této přílohy, v níž jsou dřívější platové třídy úředníků zaměstnaných před 1. květnem 2004 změněny na nové prozatímní platové třídy.

Zákonodárce má však právo přijmout do budoucna změny ustanovení služebního řádu, které považuje za změny v zájmu služby, i když jsou změněná ustanovení méně příznivá než dřívější ustanovení.

(viz body 61 až 65 a 68 až 70)

Odkazy:

Soudní dvůr: 22. prosince 2008, Centeno Mediavilla a další v. Komise, C‑443/07 P, bod 100

Tribunál: 30. září 1998, Ryan v. Účetní dvůr, T‑121/97, bod 98; 11. července 2007, Centeno Mediavilla a další v. Komise, T‑58/05, bod 109

3.      Článek 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu se týká dočasných zaměstnanců, jejichž jména jsou uvedena „na seznamu uchazečů vhodných k převedení z jedné kategorie do druhé“, jakož i „na seznamu úspěšných uchazečů vnitřního výběrového řízení“. Přestože výběrové řízení pro „převedení do druhé kategorie“ je svou povahou také vnitřním výběrovým řízením, je třeba dotčené ustanovení vykládat tak, aby mělo užitečný účinek, a v rámci možností je třeba se vyhnout jakémukoliv výkladu, který by vedl k závěru, že toto ustanovení je nadbytečné. Zdá se, že zákonodárce chtěl „vnitřním výběrovým řízením“ označit výběrová řízení na jmenování po skončení zkušební doby, které při dodržení všech ustanovení služebního řádu o přístupu k evropské veřejné službě mají umožnit přijímání zaměstnanců, kteří již v orgánu nabyli určité zkušenosti a kteří prokázali své schopnosti zastávat obsazovaná pracovní místa, jakožto úředníků. Tento výklad potvrzuje znění čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu, které uvádí pouze úředníky zapsané „na seznamu uchazečů vhodných k převedení z jedné kategorie do druhé“, bez zmínky o úřednících zapsaných „na seznamu úspěšných uchazečů vnitřního výběrového řízení“. Taková zmínka by byla neodůvodněná, protože v případě zaměstnanců, kteří jsou již úředníky, není důvod ke jmenování úředníkem.

Pro použitelnost čl. 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu je třeba, aby šlo o převedení z „dřívější kategorie“ do „nové kategorie“ buď na základě výběrového řízení vedoucího k vytvoření „seznamu uchazečů vhodných k převedení z jedné kategorie do druhé“ nebo vnitřního výběrového řízení pro jmenování úředníkem, jehož důsledkem je takové převedení do druhé kategorie. Zákonodárce se tak v rámci výkonu své široké posuzovací pravomoci v oblasti přechodných ustanovení a kritérií pro zařazení, odchýlil od obecného pravidla v oblasti zařazení nově přijatých úředníků uvedeného v čl. 31 odst. 1 služebního řádu doplněného čl. 12 odst. 3 nebo čl. 13 odst. 1 přílohy XIII uvedeného služebního řádu, pokud jde o úspěšné uchazeče zapsané na seznam vhodných uchazečů před 1. květnem 2006 a přijatých v období mezi 1. květnem 2004 a 30. dubnem 2006, a po 1. květnu 2006, tím, že vyhradil možnost zařazení do jiné platové třídy než té, která byla uvedena v oznámení o výběrovém řízení, pro ty zaměstnance, kteří byli přijati jakožto úředníci ve zkušební době, již nabyli zkušenosti v příslušném orgánu a ve výběrovém řízení uvedeném výše prokázali schopnost zastávat pracovní místo ve vyšší kategorii.

(viz body 82, 83, 88 a 89)

Odkazy:

Tribunál: 6. března 1997, de Kerros a Kohn-Bergé v. Komise, T‑40/96 a T‑55/96, body 45 a 46; 12. listopadu 1998, Carrasco Benítez v. Komise, T‑294/97, bod 51

Soud pro veřejnou službu: 12. května 2010, Peláez Jimeno v. Parlament, F‑13/09, body 40, 41, 46 a 47

4.      Unijní právo nestanoví výslovně ani zásadu jednoty služebního postupu ani zásadu služebního postupu. A fortiori, právo na služební postup dočasného zaměstnance, který se stal úředníkem, není obecným způsobem uznáno unijním právem. Článek 32 třetí pododstavec služebního řádu pouze stanoví, že dočasný zaměstnanec si při jmenování úředníkem zachová dosažené roky služby v platovém stupni.

Článek 32 služebního řádu a článek 8 pracovního řádu ostatních zaměstnanců ve znění platném před 1. květnem 2004 uvádějí pro dočasné zaměstnance možnost pokračovat ve svém služebním postupu v postavení úředníka v souladu s postupy stanovenými služebním řádem a v tomto případě se roky služby v platovém stupni získané v postavení dočasného zaměstnance zachovají, pokud je dotyčný zaměstnanec jmenován úředníkem ve stejné platové třídě bezprostředně po uvedeném období.

Nic to však nemění na skutečnosti, že výše uvedená ustanovení pouze zaručují dosažené roky služby v platovém stupni dočasnému zaměstnanci, který byl jmenován úředníkem ve stejné platové třídě, a že pokračování ve služebním postupu je zajištěno podle postupů stanovených služebním řádem. Konečně je třeba konstatovat, že s výjimkou čl. 5 odst.. 4 přílohy XIII služebního řádu, který jelikož se jedná o přechodné ustanovení, je třeba vykládat restriktivně, ostatní ustanovení služebního řádu nepřiznávají dočasným zaměstnancům možnost být jmenován úředníkem v platové třídě, ve které byli zařazeni, pokud je tato platová třída vyšší než platová třída, pro kterou bylo zveřejněno výběrové řízení, ve kterém byli úspěšní.

(viz body 99, 107 a 108)

Odkazy:

Soudní dvůr: 9. října 2008, Chetcuti v. Komise, C‑16/07 P, bod 46

Soud pro veřejnou službu: 5. března 2008, Toronjo Benitez v. Komise, F‑33/07, bod 87