Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 28. septembra 2011

Vec F‑66/06

Kalliopi Kyriazi

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Interné výberové konanie uverejnené pred 1. májom 2004 – Dočasný zamestnanec zapísaný do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 – Zaradenie do platovej triedy – Článok 5 ods. 4 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku – Sekretársky príspevok – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná“

Predmet:      Návrh doručený do kancelárie Súdu pre verejnú službu 16. júna 2006, ktorým K. Kyriazi podala túto žalobu smerujúcu predovšetkým k zrušeniu rozhodnutia Komisie z 12. septembra 2005, oznámeného 20. septembra 2005, o jej vymenovaní za úradníčku v skúšobnej dobe od 16. apríla 2005 v rozsahu, v akom toto rozhodnutie stanovuje jej zaradenie do dočasnej platovej triedy C*1, teraz AST 1, platový stupeň 2, ako aj k zrušeniu všetkých aktov nadväzujúcich a/alebo týkajúcich sa tohto rozhodnutia, ako je rozhodnutie zrušiť jej sekretársky príspevok a nezaviesť jeho opätovné poskytovanie po jej vymenovaní do stálej služby

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Žalobkyňa a Komisia znášajú každá svoje vlastné trovy konania. Rada, vedľajší účastník konania, znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Začiatok plynutia – Žaloba proti rozhodnutiu o zrušení príspevku – Oznámenie výplatnej listiny, ktorá ho zohľadňuje – Podmienka

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91)

2.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Vymenovanie do platovej triedy funkčnej skupiny uvedenej v oznámení o výberovom konaní – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy – Úspešní uchádzači výberového konania zapísaní do zoznamov vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatých po 1. máji 2004 – Uplatnenie nových ustanovení – Zmena platových tried uvedených v oznámeniach o výberových konaniach na dočasné platové triedy – Zákonnosť

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31 ods. 1; príloha XIII, článok 2 ods. 1 a článok 12 ods. 3; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, príloha, článok 1; nariadenie Rady č. 723/2004)

3.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy – Úspešní uchádzači výberového konania zapísaní do zoznamov vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatých po 1. máji 2004 – Uplatnenie článku 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31 ods. 1; príloha XIII, článok 5 ods. 4, článok 12 ods. 3 a článok 13 ods. 1; nariadenie Rady č. 723/2004)

4.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy a zaradenie do platového stupňa – Dočasný zamestnanec vymenovaný za úradníka – Zachovanie platovej triedy a platového stupňa, ktoré mala osoba v postavení dočasného zamestnanca – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 32; príloha XIII, článok 5 ods. 4; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 8)

1.      Podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku sťažnosť proti aktu spôsobujúcemu ujmu, najmä proti rozhodnutiu o zrušení sekretárskeho príspevku, musí byť podaná v lehote troch mesiacov odo „dň[a] oznámenia rozhodnutia dotknutej osobe, ale v každom prípade najneskôr odo dňa prijatia tohto oznámenia príslušnou osobou, ak opatrenie postihuje uvedenú osobu“.

Vo všeobecnosti je pravda, že uložiť dotknutému úradníkovi povinnosť podať sťažnosť najneskôr do troch mesiacov od prijatia výplatnej listiny, ktorá by mu mohla umožniť účinne sa oboznámiť so sporným rozhodnutím, by v tomto prípade znamenalo, že by bol úplne pozbavený podstaty článok 25 druhý odsek a článok 26 druhý a tretí odsek služobného poriadku, ktorých účelom je práve umožniť úradníkom, aby sa skutočne oboznámili s rozhodnutiami týkajúcimi sa najmä ich administratívneho postavenia a dovolávali sa svojich práv zaručených služobným poriadkom.

Naopak v prípadoch, keď inštitúcia nie je povinná prijať samostatné rozhodnutie, pretože služobný vzťah medzi žalobcom a inštitúciou sa prerušil, a z tohto dôvodu žalobca, na ktorého sa už nevzťahuje osobná pôsobnosť článku 18 prílohy XIII služobného poriadku, nemá nárok na tento príspevok, služobný poriadok nebráni povinnosti podať sťažnosť najneskôr do troch mesiacov od prijatia výplatnej listiny.

(pozri body 48, 52 a 54)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2006, Grünheid/Komisia, F‑101/05, bod 52

2.      Článok 31 ods. 1 služobného poriadku stanovuje, že úspešní uchádzači výberového konania sú vymenovaní do platovej triedy funkčnej skupiny, uvedenej v oznámení o výberovom konaní, na ktorom sa úspešne zúčastnili.

Z toho ustanovenia nevyhnutne vyplýva, že úspešní uchádzači výberových konaní do verejnej služby musia byť vymenovaní za úradníkov v skúšobnej lehote v platovej triede uvedenej v oznámení o výberovom konaní, na základe ktorého boli prijatí do služby. Určenie úrovne pracovných miest, ktoré sa majú obsadiť, a podmienok vymenovania úspešných uchádzačov na tieto miesta, ku ktorým inštitúcia pristúpila v rámci ustanovení starého služobného poriadku pri vyhotovení oznámenia o výberovom konaní, však nemohlo predĺžiť jeho účinky po 1. máji 2004, dátume, ktorý normotvorca Únie stanovil ako deň nadobudnutia účinnosti nového profesionálneho zloženia zamestnancov.

Právo úspešných uchádzačov výberového konania byť zaradený do platovej triedy uvedenej v oznámení o výberovom konaní sa môže uplatniť len na nezmenený právny stav, lebo zákonnosť rozhodnutia sa posudzuje podľa právnej úpravy platnej v dobe, keď bolo prijaté, a preto toto ustanovenie nemôže ukladať menovaciemu orgánu povinnosť prijať rozhodnutie, ktoré by nebolo v súlade so služobným poriadkom, ktorý bol zmenený normotvorcom, a v dôsledku toho by bolo nezákonné.

Cieľom prechodného opatrenia, ktoré je uvedené v článku 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku, bolo iba previesť k 1. máju 2004 platové triedy, ktoré mali úradníci a zamestnanci 30. apríla 2004, tak, aby sa na nich mohlo uplatňovať nové profesionálne zloženie, ktoré malo v plnom rozsahu nadobudnúť účinnosť 1. mája 2006. Toto ustanovenie v spojení s článkom 1 prílohy podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov sa týka iba tých, ktorí 1. mája 2004 už boli zaradení do jednej z platových tried uvedených v stĺpci s názvom „predchádzajúca platová trieda“, pretože normotvorca mal zámer zachovať postavenie zamestnancov nadobudnuté pred týmto dátumom. V prípade dočasných zamestnancov však nadobudnuté postavenie môže byť zaručené iba tak dlho, ako pretrváva služobný vzťah.

Zrušenie platových tried na zaradenie do služobných postupov uvedených v týchto oznámeniach o výberovom konaní od 1. mája 2004, ktoré vyplýva zo zavedenia nového profesionálneho zloženia zamestnancov, viedlo normotvorcu k prijatiu prechodných ustanovení prílohy XIII služobného poriadku a osobitne jej článku 12 ods. 3 na účely určenia zaradenia do platových tried úspešných uchádzačov výberových konaní uverejnených pred 1. májom 2004 alebo po ňom, zapísaných do zoznamov vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatých v období medzi 1. májom 2004 a 1. májom 2006.

Je pravda, že tabuľka v článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, ktorá mení platové triedy uvedené v oznámeniach o výberových konaniach na dočasné platové triedy prijímania do zamestnania, sa odchyľuje od tabuľky článku 2 ods. 1 tejto prílohy, v ktorej sú predchádzajúce platové triedy úradníkov na pracovných miestach pred 1. májom 2004 zmenené na nové, dočasné platové triedy.

Normotvorca má však právo prijať do budúcnosti zmeny ustanovení služobného poriadku, ktoré považuje za zmeny v záujme služby, aj keď takéto zmenené ustanovenia sú menej priaznivé ako predchádzajúce ustanovenia.

(pozri body 61 – 65 a 68 – 70)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. decembra 2008, Centeno Mediavilla a i./Komisia, C‑443/07 P, bod 100

Súd prvého stupňa: 30. septembra 1998, Ryan/Dvor audítorov, T‑121/97, bod 98; 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, bod 109

3.      Článok 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku sa týka dočasných zamestnancov, ktorých mená sú uvedené „na zozname uchádzačov vhodných pre preloženie z jednej kategórie do druhej“, ako aj „na zozname úspešných uchádzačov z výberového konania v rámci inštitúcie“. Aj keď výberové konanie „na preloženie do druhej kategórie“ je svojou povahou tiež interným výberovým konaním, predmetné ustanovenie sa má vykladať tak, aby malo potrebný účinok a v rámci možností je potrebné sa vyhnúť akémukoľvek výkladu, ktorý by viedol k záveru, že toto ustanovenie je nadbytočné. Zdá sa, že normotvorca chcel „interným výberovým konaním“ označiť výberové konania na vymenovanie do stálej služby, ktoré pri dodržaní všetkých ustanovení služobného poriadku o prístupe k európskej verejnej službe majú umožniť prijímanie ako úradníkov zamestnancov, ktorí už nadobudli v inštitúcii určité skúsenosti a ktorí preukázali svoje schopnosti zastávať pracovné miesta, ktoré sa majú obsadiť. Tento výklad potvrdzuje znenie odseku 2 článku 5 prílohy XIII služobného poriadku, ktoré uvádza iba úradníkov zapísaných „na zozname uchádzačov vhodných na preloženie z jednej kategórie do druhej“, bez zmienky o úradníkoch zapísaných „na zozname úspešných uchádzačov z výberového konania v rámci inštitúcie“. Taká zmienka by bola neodôvodnená, keďže v prípade zamestnancov, ktorí sú už úradníkmi, nie je dôvod na vymenovanie do stálej služby.

Na uplatnenie článku 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku je potrebné, aby išlo o preloženie zo „starej kategórie“ do „novej kategórie“ buď na základe výberového konania vedúceho k vypracovaniu „zoznamu uchádzačov vhodných na preloženie z jednej kategórie do druhej“, alebo interného výberového konania na vymenovanie do stálej služby, ktorého dôsledkom je také preloženie do druhej kategórie. Normotvorca sa tým v rámci výkonu svojej širokej miery voľnej úvahy v oblasti prechodných ustanovení a kritérií na zaradenie odchýlil od všeobecného pravidla v oblasti zaradenia novoprijatých úradníkov uvedeného v článku 31 ods. 1 služobného poriadku doplneného článkom 12 ods. 3 alebo článkom 13 ods. 1 prílohy XIII uvedeného služobného poriadku, pokiaľ ide o úspešných uchádzačov zapísaných do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatých v období medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006 a po 1. máji 2006, tým, že vyhradil možnosť zaradenia do inej platovej triedy ako tej, ktorá bola uvedená v oznámení o výberovom konaní pre tých zamestnancov, ktorí boli prijatí ako úradníci v skúšobnej dobe, už nadobudli skúsenosti v inštitúcii a vo výberovom konaní uvedenom vyššie preukázali svoju schopnosť zastávať pracovné miesto vyššej kategórie.

(pozri body 82, 83, 88 a 89)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 6. marca 1997, de Kerros a Kohn‑Bergé/Komisia, T‑40/96 a T‑55/96, body 45 a 46; 12. novembra 1998, Carrasco Benítez/Komisia, T‑294/97, bod 51

Súd pre verejnú službu: 12. mája 2010, Peláez Jimeno/Parlament, F‑13/09, body 40, 41, 46 a 47

4.      Právo Únie nestanovuje výslovne ani zásadu jednoty služobného postupu, ani zásadu služobného postupu. A fortiori právo na služobný postup dočasného zamestnanca, ktorý sa stal úradníkom, nie je všeobecným spôsobom uznané právom Únie. Článok 32 tretí pododsek služobného poriadku iba stanovuje, že dočasný zamestnanec si zachová odpracované roky v rámci daného stupňa, ktoré dosiahol pri vymenovaní za úradníka.

Článok 32 služobného poriadku a článok 8 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov v znení účinnom pred 1. májom 2004 uvádzajú pre dočasných zamestnancov možnosť pokračovať v ich služobnom postupe v postavení úradníka v súlade s postupmi stanovenými služobným poriadkom a v tomto prípade sa odpracované roky v platovom stupni získané v postavení dočasného zamestnanca zachovajú, ak je dotknutý zamestnanec vymenovaný za úradníka v rovnakej platovej triede bezprostredne po uvedenom období.

Nič to však nemení na skutočnosti, že jednak uvedené ustanovenia iba zaručujú odpracované roky v platovom stupni dočasnému zamestnancovi, ktorý bol vymenovaný za úradníka v rovnakej platovej triede, a jednak pokračovanie v služobnom postupe je zaručené v súlade s postupmi stanovenými služobným poriadkom. Napokon treba konštatovať, že s výnimkou článku 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku, ktorý, keďže ide o prechodné ustanovenie, treba vykladať reštriktívne, ostatné ustanovenia služobného poriadku nepriznávajú dočasným zamestnancom možnosť byť vymenovaný za úradníka v platovej triede, v ktorej boli zaradení, ak je táto platová trieda vyššia ako platová trieda, pre ktorú bolo uverejnené výberové konanie, v ktorom boli úspešní.

(pozri body 99, 107 a 108)

Odkaz:

Súdny dvor: 9. októbra 2008, Chetcuti/Komisia, C‑16/07 P, bod 46

Súd pre verejnú službu: 5. marca 2008, Toronjo Benitez/Komisia, F‑33/07, bod 87