Language of document :

2006. június 16-án benyújtott kereset - Kyriazi kontra Bizottság

(F-66/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest C*1 besorolási fokozatba és 2-es fizetési fokozatba próbaidős tisztviselővé kinevező 2005. szeptember 12-i határozatot, és az abból következő és/vagy azzal összefüggő valamennyi jogi aktust, valamint a titkársági támogatás megvonásáról szóló és annak a felperes véglegesítését követően történő visszaállítását megtagadó határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság által hozott, a felperesnek a fenti határozat megsemmisítésére irányuló panaszát elutasító 2006. március 6-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes sikeresen teljesítette a COM/PC/04 besorolási osztályváltási belső versenyvizsgát, amely versenyvizsga alkalmassági listájának elkészítésekor, illetve azt követően 2004. július 31-ig a Bizottság C*2 (korábbi C5) besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottja volt. Ezt követően ugyanezen intézménynél 2004. november 1-ig ideiglenes megbízás alapján dolgozott, amikor ismét ideiglenes alkalmazottnak vették fel, és - a korábbi szerződése alapján kapott titkársági támogatásra való jogosultság nélkül - C*1 besorolási fokozatba sorolták be. 2005. április 16-án próbaidős tisztviselővé nevezték ki ugyanezen besorolási fokozatba.

Keresetének alátámasztására a felperes kifejti, hogy az adminisztráció megsértette a személyzeti szabályzat 31. cikke (1) bekezdését és 25. cikkének második albekezdését, valamint a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 5. és 18. cikkét. A felperes egyebekben lényeges eljárási szabályok, illetve a versenyvizsga-kiírásban foglaltak megsértésére, valamint számos általános jogelv, köztük különösen a bizalomvédelem elvének, a jogbiztonság elvének, a gondos ügyintézés elvének és az egyenlő bánásmód elvének megsértésére hivatkozik.

A felperes álláspontja szerint egyebekben az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei módosításáról szóló, 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet1 jogellenes annyiban, amennyiben bevezette a személyzeti szabályzatba a XIII. melléklet 5. cikkének (4) bekezdését, mivel a kinevezésre jogosult hatóság e rendelkezést úgy értelmezte, hogy az alapján a felperest C*1 besorolási fokozatba és 2-es fizetési fokozatba sorolhatja be, megsértve ezzel a személyzeti szabályzat 31. cikkében foglaltakat és számos további jogelvet.

____________

1 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.