Language of document :

2006 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Kyriazi prieš Komisiją

(Byla F-66/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgija), atstovaujama advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2005 m. rugsėjo 12 d. Sprendimą paskirti ieškovę atlikti bandomąjį laikotarpį suteikiant C*1 lygio 2 pakopą ir visus paskesnius ir (arba) susijusius aktus, kaip antai sprendimą sustabdyti sekretorių išmokos mokėjimą ir jos neatstatyti paskyrus į tarnybą;

panaikinti 2006 m. kovo 6 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovės skundas dėl minėto sprendimo panaikinimo;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, vidinio konkurso COM/PC/04 dėl perkėlimo į aukštesnę kategoriją laimėtoja, įrašymo į tinkamų šio konkurso kandidatų sąrašą metu ir iki 2004 m. liepos 31 d. buvo Komisijos C*2 lygio (anksčiau - C5) laikinoji tarnautoja.Vėliau ji dirbo laikina darbuotoja toje pačioje institucijoje iki 2004 m. lapkričio 1 d., kuomet ji buvo vėl įdarbinta laikinąja tarnautoja, suteikiant C*1 lygį, tačiau nemokant sekretorių išmokos, kurią ji gaudavo pagal prieš tai buvusią sutartį. 2005 m. balandžio 16 d. ji buvo paskirta atlikti bandomąjį laikotarpį suteikiant tą patį lygį.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė tvirtina, kad administracija pažeidė Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio antrąją pastraipą bei nuostatų XIII priedo 5 ir 18 straipsnius. Ji taip pat nurodo esminių procedūrinių reikalavimų ir pranešimo apie konkursą nuostatų pažeidimą bei kitų bendrųjų teisės principų, kaip antai teisėtų lūkesčių apsaugos principo, teisinio saugumo principo, gero administravimo ir vienodo požiūrio principo pažeidimą.

Be to, ieškovė mano, kad 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas1, yra neteisėtas tiek, kiek juo į Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedą įtraukiama 5 straipsnio 4 dalis, jeigu Paskyrimų tarnyba aiškina šią nuostatą kaip leidžiančią ieškovę priskirti į C*1 lygio 2 pakopą pažeidžiant Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir kitus teisės principus.

____________

1 - OL L 124, 2004 4 27, p. 1