Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 16. jūnijā, - Kyriazi pret Komisiju

(lieta F-66/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2005. gada 12. septembra lēmumu iecelt prasītāju pārbaudāmā statusā ar klasifikāciju C*1 pakāpē, 2. līmenī un visus turpmāk pieņemtos un/vai saistītos aktus, kas attiecas uz lēmumu pārtraukt viņas sekretariāta atlīdzību un to neatjaunot pēc viņas iecelšanas;

atcelt Iecēlējinstitūcijas 2006. gada 6. marta lēmumu, ar ko noraidīta prasītājas sūdzība, kurā lūgts atcelt iepriekš minēto lēmumu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, iekšējā konkursa par pāreju uz kategoriju COM/PC/04 uzvarētāja, bija Komisijas C*2 pakāpes (agrāk - C5 pakāpe) pagaidu darbiniece brīdī, kad viņa tika ietverta minētā konkursa uzvarētāju sarakstā, līdz 2004. gada 31. jūlijam. Pēc tam viņa strādāja šajā pašā iestādē kā uz laiku pieņemts darba ņēmējs - līdz 2004. gada 1. novembrim, datumam, kad viņa tika no jauna pieņemta darbā kā pagaidu darbiniece un klasificēta C*1 pakāpē, nesaņemot sekretariāta atlīdzību, kas tai pienācās atbilstoši iepriekšējam līgumam. 2005. gada 16. aprīlī viņa tika iecelta ierēdņa statusā ar tādu pat klasifikāciju.

Savas prasības pamatojumam prasītāja atsaucas uz to, ka administrācija esot pārkāpusi Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punktu un 25. punkta 2. daļu, kā arī Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. un 18. pantu. Tā atsaucas arī uz būtisku procesuālu noteikumu un paziņojuma par konkursu noteikumu pārkāpumu, kā arī uz vairāku vispārīgo tiesību principu, tostarp tiesiskās paļāvības, tiesiskās drošības, labas pārvaldības un vienlīdzīgas attieksmes principa neievērošanu.

Prasītāja turklāt uzskata, ka Padomes 2004. gada 22. marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību 1, nav likumīga daļā, ar ko ievieš Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punktu, ciktāl Iecēlējinstitūcija šo tiesību normu interpretē kā tādu, kas ļauj klasificēt prasītāju C*1 pakāpes 2. līmenī, pārkāpjot Civildienesta noteikumu 31. pantā paredzēto un vairākus tiesību principus.

____________

1 - ESOV L 124, 27.04.2004., 1. lpp.