Language of document :

Beroep ingesteld op 16 juni 2006 - Lesniak / Commissie

(Zaak F-67/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Christophe Lesniak (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

vaststelling van onwettigheid van artikel 12 van bijlage XIII bij het Statuut;

nietigverklaring van het besluit van 8 augustus 2005 waarbij verzoeker als ambtenaar van de Europese Gemeenschappen is aangesteld, voorzover hij daarbij in de rang A*6, salaristrap 2, is ingedeeld en de datum van ingang van zijn salarisanciënniteit op 1 september 2005 is vastgesteld;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Als geslaagde voor vergelijkend onderzoek PE/99/A, waarvan de aankondiging onder het oude Statuut bekend was gemaakt, is verzoeker, die destijds tijdelijk functionaris van de rang A6 (thans A*10) was, na de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut aangeworven als ambtenaar en ingedeeld in de rang A*6.

Hij beroept zich niet alleen op middelen die in grote mate gelijk zijn aan die welke in de zaak F-12/061 zijn aangevoerd, maar stelt eveneens dat de Commissie hem overeenkomstig artikel 5, lid 4, van bijlage XIII bij het Statuut dezelfde indeling had moeten geven als die welke hij als tijdelijk functionaris had. Deze bepaling moet zijns inziens ook worden toegepast op geslaagden voor algemene vergelijkende onderzoeken.

____________

1 - PB C 86 van 8.4.2006, blz. 48.