Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 3 април 2008 г. - Bakema/Комисия.

(Дело F-68/06)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Класиране в степен - Функционална група IV - Диплома - Професионален опит)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Нидерландия) (представители: L. Rijpkema и A. Kootstra, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и M. Velardo)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията да откаже да прекласира жалбоподателя от степен 14 в степен 16 на функционална група IV и да приеме неговата "kandidaatsdiploma" за удостоверяваща завършено университетско образование съгласно член 82 от УРДС и член 2 от ОРИ относно процедурите, уреждащи наемането на работа и заетостта на договорно наетите служители в Комисията.

Диспозитив

Отменя решението, с което оправомощеният да сключва договорите за назначаване орган класира г-н Bakema във функционална група IV, степен 14, стъпка 1, съгласно договора, подписан на 25 октомври 2005 г., с който той се обвързва с Комисията в качеството на договорно нает служител.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Всяка от страните следва да понесе направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 212, 2.9.2006 г., стр. 48.