Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

3 päivänä huhtikuuta 2008

Asia F-68/06

Reint J. Bakema

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaluokan määrittäminen – Tehtäväryhmä IV – Tutkintotodistus – Työkokemus

Aihe: Kanne, joka on nostettu EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla ja jolla Bakema, joka on komission sopimussuhteinen toimihenkilö, vaatii yhtäältä työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen tekemän sen päätöksen kumoamista, jolla hylättiin hänen valituksensa, joka koski päätöstä, jolla kyseinen viranomainen oli määrittänyt hänet tehtäväryhmän IV palkkaluokkaan 14 palkkatasolle 1 25.10.2005 allekirjoitetun sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksen nojalla, joka tuli voimaan 1.11.2005, ja komission velvoittamista määrittämään hänet tehtäväryhmän IV palkkaluokkaan 16 ja toisaalta asianmukaisen vahingonkorvauksen myöntämistä.

Ratkaisu: Päätös, jolla työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen määritti kantajan tehtäväryhmän IV palkkaluokkaan 14 palkkatasolle 1 25.10.2005 allekirjoitetun sopimuksen nojalla, jolla hänestä tuli komission sopimussuhteinen toimihenkilö, kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaluokan ja palkkatason määrittäminen

(Henkilöstösääntöjen 5 artiklan 3 kohdan b alakohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 2 kohta)

Soveltaakseen komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta ja tällaisten toimihenkilöiden käyttämisestä annettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ja 3 kohtaa, jotka koskevat näiden toimihenkilöiden palkkaluokan ja palkkatason määrittämistä heidän merkityksellisen ammatillisen kokemuksensa keston, joka lasketaan siitä päivästä lähtien, jona asianomainen henkilö täytti vähimmäisvaatimukset palvelukseen ottamiseksi, perusteella, komissio ei voi muuhun henkilöstöön sovellettavien palkkasuhteen ehtojen 82 artiklan 2 kohdan c alakohdan, jonka mukaan palvelukseen ottaminen sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi tehtäväryhmään IV edellyttää tutkintotodistuksen osoittamia vähintään kolmivuotisia loppuunsaatettuja yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamista, sellaisena kuin sitä selitetään henkilöstösääntöjen 5 artiklan 3 kohdan b alakohdan, jossa asetetaan sama vaatimus virkamiehille, säännöksillä niiden identtisen sanamuodon vuoksi, soveltamisalalta poikkeamatta kieltäytyä ottamasta huomioon tutkintotodistusta tutkimatta ensin sen opetusohjelman sisältöä, josta kyseinen tutkintotodistus on annettu, ja selvittämättä, voiko tämä tutkintotodistus olla osoitus loppuunsaatetuista yliopisto-opinnoista.

(ks. 41 ja 42 kohta)