Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 31. märtsil 2021 – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: B. C.

(kohtuasi C-205/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria)

Taotluse esitaja:

Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost

Kahtlustatav:

B. C.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2016/6801 artikkel 10 on liikmesriigi seadusesse, nimelt siseministeeriumi käsitleva seaduse (Zakon za ministerstvo na vatreshnite raboti) artikli 25 lõikesse 3 ja artiklisse 25a kehtivalt üle võetud, viidates sarnasele sättele määruse nr 2016/6792 artiklis 9?

2.    Kas direktiivi 2016/680 artikli 10 punktis a koostoimes harta artikliga 52 ning artiklitega 3 ja 8 kehtestatud nõue, mille kohaselt isikupuutumatuse ja isikuandmete kaitse piirang peab olema seadusega ette nähtud, on täidetud, kui esinevad teineteisele vasturääkivad liikmesriigi sätted geneetiliste ja biomeetriliste andmete töötlemise lubatavuse kohta politseis registreerimise eesmärgil?

3.    Kas direktiivi 2016/680 artikli 6 punktiga a koostoimes harta artikliga 48 on kooskõlas liikmesriigi seadus, nimelt siseministeeriumi käsitleva seaduse artikli 68 lõige 4, mis näeb ette kohtu kohustuse määrata isikuandmete sunniviisiline kogumine (registrifotode tegemine, sõrmejälgede võtmine ja proovide võtmine DNA-profiili koostamiseks), kui isik, keda kahtlustatakse tahtliku süüteo toimepanemises, keeldub nimetatud isikuandmete kogumisel vabatahtlikult koostööd tegemast, ilma et kohus võiks hinnata, kas esineb tõsine alus, et isik on pannud toime süüteo, mille toimepanemises teda kahtlustatakse?

4.    Kas direktiivi 2016/680 artikliga 10, artikli 4 lõike 1 punktidega a ja c, samuti artikli 8 lõigetega 1 ja 2 on kooskõlas liikmesriigi seadus, nimelt siseministeeriumi käsitleva seaduse artikli 68 lõiked 1–3, mis näeb üldise reeglina ette registrifotode tegemise, sõrmejälgede võtmise ja proovide võtmise DNA-profiili koostamiseks kõikide isikute puhul, keda kahtlustatakse tahtliku süüteo toimepanemises?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT 2016, L 119, lk 89).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016, L 119, lk 1).