Language of document :

Ryanair DAC 1. aprillil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda laiendatud koosseisus) 17. veebruari 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-238/20: Ryanair versus komisjon

(kohtuasi C-209/21 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Ryanair DAC (esindajad: avocat E. Vahida ja avocat F. C. Laprévote, abogado S. Rating, dikigoros I.-G. Metaxas-Maranghidis ja avocate V. Blanc)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Prantsuse Vabariik, Rootsi Kuningriik

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

ELTL artiklite 263 ja 264 alusel tühistada komisjoni 11. aprilli 2020. aasta otsus C(2020) 2366 final, mis puudutab riigiabi SA.56812 (2020/N) – Rootsi – COVID-19: kava lennuettevõtjatele antavate laenugarantiide kohta, ja

jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista komisjonilt välja Ryanairi kohtukulud, samuti jätta menetlusse astujate kohtukulud esimeses kohtuastmes ja apellatsioonimenetluses (olemasolu korral) nende endi kanda;

teise võimalusena:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

saata asi tagasi Üldkohtusse uuesti läbivaatamiseks; ja

jätta esimese kohtuastme ja apellatsiooniastme kohtukulude üle otsustamine edaspidiseks.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitab apellant viis väidet.

Esiteks rikkus Üldkohus Euroopa Liidu õigust, kuna ta lükkas tagasi apellandi väite, et põhjendamatult on rikutud diskrimineerimiskeelu põhimõtet.

Teiseks rikkus Üldkohus seoses apellandi väitega teenuste vaba liikumise kohta õigusnormi ja moonutas asjaolusid.

Kolmandaks rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta jättis tegemata proportsionaalsuse testi.

Neljandaks rikkus Üldkohus õigusnormi ja moonutas asjaolusid seoses sellega, et komisjon ei esitanud põhjendusi.

Viiendaks rikkus Üldkohus õigusnormi ja moonutas asjaolusid seoses sellega, et komisjon ei alustanud ametlikku uurimismenetlust.

____________