Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. marts 2016 – Shiraz Baig Mirza mod Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungarn)

(Sag C-695/15 PPU) 1

(Præjudiciel forelæggelse – den præjudicielle hasteprocedure – forordning (EU) nr. 604/2013 – kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse – artikel 3, stk. 3 – medlemsstaternes mulighed for at sende en ansøger til et sikkert tredjeland – artikel 18 – den ansvarlige medlemsstats forpligtelser til at behandle ansøgningen, såfremt ansøgeren tages tilbage – direktiv 2013/32/EU – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – behandling af en ansøgning om international beskyttelse)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Shiraz Baig Mirza

Sagsøgt: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Konklusion

Artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne, skal fortolkes således, at muligheden for at sende en ansøger om international beskyttelse til et sikkert tredjeland også kan anvendes af en medlemsstat, efter at denne medlemsstat i henhold til nævnte forordning og inden for rammerne af en tilbagetagelsesprocedure har accepteret at være ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en ansøger, som har forladt nævnte medlemsstat, inden der er truffet en substansafgørelse vedrørende den pågældendes første ansøgning om international beskyttelse.

Artikel 3, stk. 3, i forordning nr. 604/2013 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for at sende en ansøger om international beskyttelse til et sikkert tredjeland, når den medlemsstat, som foretager overførslen af nævnte ansøger til den ansvarlige medlemsstat, under tilbagetagelsesproceduren hverken er blevet oplyst om sidstnævnte medlemsstats lovgivning vedrørende tilbagesendelsen af ansøgere til et sikkert tredjeland eller om den praksis, der anvendes af denne medlemsstats kompetente myndigheder på området.

Artikel 18, stk. 2, i forordning nr. 604/2013 skal fortolkes således, at den i et tilfælde, hvor en ansøger om international beskyttelse er blevet taget tilbage, ikke kræver, at proceduren for behandling af den pågældendes ansøgning skal genoptages på det trin, hvor den blev afbrudt.

____________

1 EUT C 90 af 7.3.2016.