Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.3.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – Shiraz Baig Mirza v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Asia C-695/15)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Asetus (EU) N:o 604/2013 – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteet ja -menettelyt – 3 artiklan 3 kohta – Jäsenvaltioiden oikeus lähettää hakija turvalliseen kolmanteen maahan – 18 artikla – Hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion velvollisuudet käsitellä hakemus siinä tapauksessa, että hakija otetaan takaisin – Direktiivi 2013/32/EU – Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat yhteiset menettelyt – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittely)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Shiraz Baig Mirza

Vastapuoli: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tuomiolauselma

Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 3 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltio voi käyttää oikeutta lähettää kansainvälisen suojelun hakija turvalliseen valtioon myös sen jälkeen, kun se on myöntänyt tämän asetuksen mukaisesti ja takaisinottamismenettelyn yhteydessä olevansa vastuussa sellaisen hakijan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä, joka on lähtenyt tästä jäsenvaltiosta ennen kuin hänen ensimmäistä kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksestaan on tehty päätös itse asian osalta.

Asetuksen N:o 604/2013 3 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä on tulkittava siten, että se ei ole esteenä kansainvälisen suojelun hakijan lähettämiselle turvalliseen kolmanteen maahan, kun jäsenvaltio, joka suorittaa kyseisen hakijan siirron hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon, ei ole saanut takaisinottomenettelyn aikana tietoja viimeksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännöstä, jota sovelletaan hakijoiden lähettämiseen turvallisiin kolmansiin maihin, eikä sen tämän alan toimivaltaisten viranomaisten noudattamasta käytännöstä.

Asetuksen N:o 604/2013 18 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että siinä tapauksessa, että kansainvälistä suojelua hakenut otetaan takaisin, siinä ei edellytetä, että hänen hakemuksensa käsittelymenettelyä jatketaan siitä, mihin se oli keskeytetty.

____________

1 EUVL C 90, 7.3.2016.