Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 martie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungaria) – Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Cauza C-695/15 PPU)1

[Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgenţă – Regulamentul (UE) nr. 604/2013 – Criterii și mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională – Articolul 3 alineatul (3) – Dreptul statelor membre de a trimite un solicitant către o țară terță sigură – Articolul 18 – Obligațiile statului membru responsabil de examinarea cererii în cazul reprimirii solicitantului –Directiva 2013/32/UE – Proceduri comune de acordare și retragere a protecției internaționale – Examinarea unei cereri de protecție internațională]

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamant: Shiraz Baig Mirza

Pârât: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Dispozitivul

Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid trebuie interpretat în sensul că dreptul de a trimite un solicitant de protecție internațională către o țară terță sigură poate fi exercitat de un stat membru și după ce acesta din urmă a admis că este responsabil, în aplicarea acestui regulament și în cadrul procedurii de reprimire, de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentată de un solicitant care a părăsit acest stat membru înainte de adoptarea unei decizii pe fond referitoare la prima sa cerere de protecție internațională.

Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul nr. 604/2013 trebuie interpretat în sensul că nu se opune trimiterii unui solicitant de protecție internațională către o țară terță sigură, în cazul în care statul membru care efectuează transferul solicitantului menționat către statul membru responsabil nu a fost informat, în cursul procedurii de reprimire, nici cu privire la reglementarea acestui din urmă stat membru referitoare la trimiterea solicitanților către țări terțe sigure, nici cu privire la practica autorităților sale competente în materie.

Articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul nr. 604/2013 trebuie interpretat în sensul că, în cazul reprimirii unui solicitant de protecție internațională, acesta nu impune ca procedura de examinare a cererii acestuia să fie reluată din stadiul în care a fost întreruptă.

____________

1     JO C 90, 7.3.2016.