Language of document : ECLI:EU:C:2016:188

Byla C‑695/15 PPU

Shiraz Baig Mirza

prieš

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 – Valstybės narės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai – 3 straipsnio 3 dalis – Valstybių narių teisė išsiųsti prašytoją į saugią trečiąją šalį – 18 straipsnis – Už prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės pareigos, jeigu prašytojas atsiimamas – Direktyva 2013/32/ES – Tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendra tvarka – Tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimas“

Santrauka – 2016 m. kovo 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

1.        Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija – Prieglobsčio politika – Valstybės narės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai – Reglamentas Nr. 604/2013 – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta atsakingos valstybės narės teisė išsiųsti prašytoją į saugią trečiąją šalį – Šios teisės įgyvendinimas po to, kai valstybė narė pripažįstama atsakinga, ir po to, kai prašytojas atsiimamas – Leistinumas

(Reglamento Nr. 604/2013 3 straipsnio 3 dalis)

2.        Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija – Prieglobsčio politika – Valstybės narės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai – Reglamentas Nr. 604/2013 – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta atsakingos valstybės narės teisė išsiųsti prašytoją į saugią trečiąją šalį – Šios teisės įgyvendinimas atsiimant prašytoją, kai atsakinga valstybė narė neinformuoja perduodančiosios valstybės narės apie tokius teisės aktus – Leistinumas

(Reglamento Nr. 604/2013 3 straipsnio 3 dalis ir 27 straipsnis; Direktyvos 2013/32 38, 39 ir 46 straipsniai)

3.        Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija – Prieglobsčio politika – Valstybės narės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai – Reglamentas Nr. 604/2013 – Už prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės pareigos, jeigu tarptautinės apsaugos prašytojas atsiimamas – Pareiga atnaujinti prašymo nagrinėjimo procedūrą nuo etapo, kuriame ji buvo nutraukta – Nebuvimas

(Reglamento Nr. 604/2013 18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa)

1.        Reglamento Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (reglamentas „Dublinas III“), 3 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad valstybė narė gali pasinaudoti teise išsiųsti tarptautinės apsaugos prašytoją į saugią trečiąją šalį ir po to, kai vykstant atsiėmimo procedūrai pagal šį reglamentą pripažino esanti atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo, kurį pateikė prašytojas, o vėliau jis išvyko iš šios valstybės narės prieš priimant sprendimą dėl jo pirmojo tarptautinės apsaugos prašymo esmės, nagrinėjimą.

Iš tiesų, jeigu valstybėms narėms būtų uždrausta pasinaudoti reglamento „Dublinas III“ 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teise, prašytojo, kuris nelaukė, kol bus galutinai išnagrinėtas jo prašymas, ir išvyko į kitą valstybę narę nei ta, kurioje pateikė tokį prašymą, padėtis tuo atveju, jeigu jį atsiimtų atsakinga valstybė narė, būtų palankesnė nei prašytojo, kuris sulaukė, kol jo prašymas bus baigtas nagrinėti atsakingoje valstybėje narėje. Toks aiškinimas galėtų paskatinti trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės, pateikusius tarptautinės apsaugos prašymus vienoje valstybėje narėje, vykti į kitas valstybes nares ir taip sukeltų antrinį judėjimą, kuriam konkrečiai siekiama užkirsti kelią minėtu reglamentu, jame įtvirtinant vienodus atsakingos valstybės narės nustatymo mechanizmus ir kriterijus.

(žr. 51–53 punktus ir rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Reglamento Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (reglamentas „Dublinas III“), 3 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją nedraudžiama išsiųsti tarptautinės apsaugos prašytojo į saugią trečiąją šalį, jeigu valstybė narė, perduodanti minėtą prašytoją atsakingai valstybei narei, per atsiėmimo procedūrą nebuvo informuota nei apie tokios valstybės narės teisės aktus, kuriais reglamentuojamas prašytojų išsiuntimas į saugias trečiąsias šalis, nei apie šioje srityje kompetentingų institucijų taikomą praktiką.

Taip pat dėl to, kad atsakinga valstybė narė neinformuoja perduodančiosios valstybės narės apie savo teisės aktus dėl saugių trečiųjų šalių ir apie šioje srityje taikomą administracinę praktiką, nepažeidžiama prašytojo teisė į veiksmingą teisių gynimo priemonę, jeigu jis nesutinka su sprendimu dėl perdavimo ir sprendimu dėl tarptautinės apsaugos prašymo.

Dėl sprendimo dėl perdavimo pažymėtina, kad pagal reglamento „Dublinas III“ 27 straipsnį prašytojas turi teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę ir gali pateikti teismui skundą dėl sprendimo dėl perdavimo faktinių ir teisinių pagrindų arba prašyti jį peržiūrėti.

Kiek tai susiję su sprendimu dėl tarptautinės apsaugos prašymo, atsakingoje valstybėje narėje prašytojas pagal Direktyvos 2013/32 dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 46 straipsnį turi teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę, kuria gali naudotis šios valstybės narės teisme, kad apskųstų sprendimą, pagrįstą nacionalinės teisės nuostatomis dėl saugių trečiųjų šalių, remdamasis, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, šios direktyvos 38 ar 39 straipsniais.

(žr. 59, 60, 62, 63 punktus ir rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.        Reglamento Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (reglamentas „Dublinas III“), 18 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, kai tarptautinės apsaugos prašytojas atsiimamas, nereikalaujama jo prašymo nagrinėjimo procedūros atnaujinti nuo etapo, kuriame ji buvo nutraukta.

Iš tiesų reglamento „Dublinas III“ 18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, kiek joje reikalaujama, kad prašytojas turėtų teisę paprašyti, kad dėl jo tarptautinės apsaugos prašymo būtų priimtas galutinis sprendimas, nesvarbu, ar jis būtų priimtas per procedūrą, kuri buvo nutraukta, ar per naują procedūrą, kuri neturi būti laikoma vėlesniu prašymu, siekiama užtikrinti, kad prašytojo pateiktas prašymas būtų išnagrinėtas ir šis nagrinėjimas atitiktų pirmo prašymo nagrinėjimo pirmojoje instancijoje reikalavimus, numatytus Direktyvoje 2013/32 dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos. Tačiau šia nuostata nei nustatoma, kaip turi būti atnaujinta procedūra tokiomis aplinkybėmis, nei užkertamas kelias atsakingai valstybei narei pripažinti prašymą nepriimtinu.

(žr. 66, 68 punktus ir rezoliucinės dalies 3 punktą)