Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 6. oktobra spriedums (Varhoven kasatsionen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad/TOTO SpA - Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

(Lieta C-581/20) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Regula (ES) Nr. 1215/2012 – 1. panta 1. punkts – Civillietas un komerclietas – 35. pants – Pagaidu un aizsardzības pasākumi – Prasība, kuras pamatā ir līgums par publiska ātrgaitas autoceļa būvniecību, kas noslēgts starp valsts iestādi un divām privāto tiesību sabiedrībām – Pieteikums par pagaidu noregulējumu saistībā ar sodiem un garantijām, kas izriet no šī līguma – Nolēmums par pagaidu noregulējumu, ko pieņēmusi tiesa, kurai ir jurisdikcija izskatīt lietu pēc būtības)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Atbildētājas: TOTO SpA - Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

Rezolutīvā daļa

Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka prasībai par pagaidu noregulējumu, kas ir celta un tiek izskatīta dalībvalsts tiesā saskaņā ar vispārējām tiesībām un kas attiecas uz sodiem saistībā ar tāda līguma par publiska ātrgaitas autoceļa būvniecību izpildi, kurš ir noslēgts pēc iepirkuma procedūras un kurā līgumslēdzēja iestāde ir valsts iestāde, ir piemērojams jēdziens “civillietas un komerclietas” šīs tiesību normas izpratnē.

Regulas Nr. 1215/2012 35. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts tiesai, kurā iesniegts pieteikums par pagaidu vai aizsardzības pasākumu noteikšanu saskaņā ar šo tiesību normu, nav jāatzīst savas jurisdikcijas neesamība, ja citas dalībvalsts tiesa, kuras jurisdikcijā ir izskatīt lietu pēc būtības, jau ir pieņēmusi nolēmumu par pieteikumu, kam ir viens un tas pats pamats un priekšmets un ko ir iesnieguši tie paši lietas dalībnieki.

Regulas Nr. 1215/2012 35. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka pieteikums par pagaidu vai aizsardzības pasākumu noteikšanu ir jāizskata saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuras tiesā ir celta prasība, un tam nav pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, ar ko nav atļauts iesniegt pieteikumu par pagaidu noregulējumu saistībā ar prasību, kurā izvirzīts finansiāla rakstura prasījums pret valsti vai valsts iestādi.

____________

1 OV C 28, 25.1.2021.