Language of document :

Överklagande ingett den 3 februari 2021 av Bilbaína de Alquitranes, SA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 16 december 2020 i mål T-645/18, Bilbaína de Alquitranes SA mot kommissionen

(Mål C-75/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Bilbaína de Alquitranes, SA (ombud: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Konungariket Spanien och Europeiska kemikaliemyndigheten

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

återförvisa målet till tribunalen för ny prövning, och

besluta att frågan om rättegångskostnader ska anstå.

Grunder och huvudargument

Den första grunden: Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning genom att finna att klagandens argument att kommissionen gjorde ett uppenbart fel, inte med nödvändighet även innebar att det påstods att kommissionen hade åsidosatt sin omsorgsplikt.

Den andra grunden: Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning genom att stödja sig på påståendet att punkt 4.1.3.5.5 i bilaga I till förordning nr 1272/20081 inte är tydlig i rättsligt hänseende för att finna att det rättsliga argument som faktiskt anfördes av klaganden inte kunde godtas.

Den tredje grunden: Det var felaktigt av tribunalen att stödja sig på att regelverket var invecklat för att rättfärdiga att kommissionen hade underlåtit att beakta att det inte fanns någon löslighet för klassificerat högtemperatursbeck (stenkolstjära). Tribunalen har faktiskt slagit fast motsatsen i ett tidigare liknande förfarande (mål T-689/13 DEP, , Bilbaina de Alquitranes SA m.fl. mot Europeiska kommissionen). Tribunalens resonemang är otillräckligt och motsägelsefullt, eftersom det inte ges någon förklaring till varför tribunalen i detta fall kom fram till den motsatta slutsatsen.

Fjärde grunden: Tribunalen tillämpade felaktigt det vanliga testet avseende vederbörlig omsorg. Tribunalen utgick från en felaktig och olämplig utgångspunkt för att bedöma huruvida kommissionen hade agerat med vederbörlig omsorg och på ett vanligt sätt, genom att finna att kommissionen agerade på samma sätt som en vanlig administrativ myndighet som agerar med vederbörlig omsorg skulle ha gjort.

Femte grunden: Tribunalens motivering är otillräcklig och motsägelsefull, i den mån tribunalen – utan att ange någon bevisning och genom att endast stödja sig på generaladvokatens förslag – fann att det är möjligt att kommissionen hade svårigheter att rätta sin uppenbart felaktiga bedömning. Tribunalen har därigenom föreslagit att kommissionens tillvägagångssätt kunde ursäktas.

Sjätte grunden: Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning genom att finna att det fel som kommissionen gjort kunde ursäktas med hänsyn till försiktighetsprincipen, eftersom det följer av fast rättspraxis att den principen inte kan åberopas vid klassificeringen av ett ämne.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT 2008, L 353, s. 1).