Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichts Berlin (Tyskland) den 8 februari 2021 – Wacker Chemie AG mot Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

(Mål C-76/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichts Berlin

Parter i det nationella målet

Klagande: Wacker Chemie AG

Motpart: Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

Tolkningsfrågor

1.    Ska definitionen av en kapacitetsökning i Europeiska kommissionens utsläppshandelsriktlinjer,1 enligt vilken en anläggning ska kunna drivas med en kapacitet som är minst 10 procent större än anläggningens installerade kapacitet före ändringen och detta följer av en investering i fysiskt kapital (eller en serie investeringar i fysiskt kapital), tolkas på så sätt

a.    att det måste föreligga ett orsakssamband mellan investeringen i fysiskt kapital och ökningen av den tekniskt och rättsligt möjliga maximala kapaciteten, eller

b.    att den i överensstämmelse med artikel 3 leden i och l i kommissionens beslut 2011/278/EU2 av den 27 april 2011 ska fastställas på grundval av en jämförelse med genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under de första sex månaderna efter att den ändrade driften inleddes?

2.    Om det följer av svaret på fråga 1 att alternativ b är korrekt: Ska artikel 3 led i) i kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 tolkas på så sätt att det inte är omfattningen av utökningen av den tekniskt och rättsligt möjliga maximala kapaciteten som är avgörande, utan endast de genomsnittsvärden som avses i artikel 3 led l i beslut 2011/278/EU, oavsett huruvida och i vilken omfattning utökningen är en följd av den genomförda fysiska förändringen eller av ett högre kapacitetsutnyttjande?

3.    Ska begreppet ursprunglig installerad kapacitet i bilaga I i utsläppshandelsriktlinjerna tolkas i linje med artikel 7.3 i beslut 2011/278/EU?

4.    Ska ett beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld statlig stödordning som meddelas av Europeiska kommissionen tolkas så,

a.    att det innebär att den nationella regeln därigenom på grundval av en omfattande bedömning fastställts vara förenliga med riktlinjerna för statligt stöd, även med avseende på ytterligare hänvisningar i den nationella stödordningen till andra bestämmelser i nationell rätt, eller

b.    att den nationella stödordningen och annan nationell lagstiftning i sin tur ska tolkas så, att de i praktiken måste överensstämma med riktlinjerna för statligt stöd?

5.    Om det följer av svaret på fråga 4 att alternativ a är korrekt: Har ett beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld statlig stödordning som meddelas av Europeiska kommissionen bindande verkan med avseende på stödets förenlighet med de relevanta riktlinjerna för statligt stöd för den nationella domstolen?

6.    Innebär omständigheten att Europeiska kommissionen har hänvisat till sina egna riktlinjer för statligt stöd i ett beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld statlig stödordning och har prövat den anmälda stödordningens förenlighet på grundval av dessa riktlinjer, att riktlinjerna blir bindande för medlemsstatens tolkning och tillämpning av den godkända stödordningen?

7.    Är artikel 10a.6 i direktiv 2003/87/EG3 i dess ändrade lydelse enligt direktiv (EU) 2018/410, enligt vilken medlemsstaterna bör införa ekonomiska åtgärder för att kompensera för indirekta koldioxidutsläppskostnader, av relevans för tolkningen av punkt 5 [i inledningen] i utsläppshandelsriktlinjerna, enligt vilken statligt stöd måste vara begränsat till det minimum som krävs för att åstadkomma det miljöskydd som eftersträvas?

____________

1 Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för vissa statliga stödåtgärder inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser 2012 (EUT C 158, 2012, s. 4).

2 Kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 130, 2011, s. 1).

3     Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 2003, s. 32).