Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 9. februārī iesniedza Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polija) – B.S., Ł.S./M.

(Lieta C-82/21)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

Pamatlietas puses

Prasītāji: B.S., Ł.S.

Atbildētājs: M.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 93/13/EEK 1 (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts, kā arī līdzvērtības, efektivitātes un tiesiskās drošības principi ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā tāda valsts tiesiskā regulējuma interpretācija tiesā, saskaņā ar kuru patērētāja prasībai atmaksāt summas, kuras nepamatoti samaksātas, pamatojoties uz līgumā, kas noslēgts starp patērētāju un pārdevēju vai piegādātāju, ietvertiem negodīgiem līguma noteikumiem, noilguma termiņš ir desmit gadi, kurš sākas patērētāja katra maksājuma veikšanas dienā arī gadījumā, kad patērētājs nezināja par šī noteikuma negodīgo raksturu?

____________

1 OV 1993, L 95, 29. lpp.