Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-306/11. sz., Schwenk Zement KG kontra Európai Bizottság ügyben 2014. március 14-én hozott ítélete ellen a Schwenk Zement KG által 2014. május 23-án benyújtott fellebbezés

(C-248/14. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Schwenk Zement KG (képviselők: M. Raible és S. Merz Rechtsanwälte)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (hetedik tanács) T-306/11. sz. ügyben 2014. március 14-én hozott ítéletét annyiban, amennyiben az a fellebbező keresetét elutasítja;

az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése alapján semmisítse meg a 2011. március 30-i (COMP/39520 – „cement és kapcsolódó termékek”-ügy, C(2011) 2367) végleges bizottsági határozatot a fellebbezőt érintő részében;

a második francia bekezdéshez képest másodlagosan az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé, hogy ez utóbbi a Bíróság ítéletében foglalt jogi értékelésnek megfelelően hozzon határozatot;

mindenesetre a Bizottságot kötelezze a fellebbezőnek a Törvényszék és a Bíróság előtti eljárásokban felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés az Európai Unió Törvényszéke (a továbbiakban: Törvényszék) T-306/11. sz. ügyben 2014. március 14-én hozott ítéletének a fellebbezőt érintő része ellen irányul. Az ítéletet a SCHWENK Zement KG-nak 2014. március 14-én kézbesítették. Az ítéletben a Törvényszék a fellebbezőnek az 1/2003/EK tanácsi rendelet1 18. cikke (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2011. március 30-án hozott C(2011) 2367 végleges bizottsági határozattal (COMP/39520 – „cement és kapcsolódó termékek”-ügy) szembeni keresetének részben helyt adott, részben pedig elutasította azt.

A fellebbező három jogalapra hivatkozik:

Először is a fellebbező azt kifogásolja, hogy a Törvényszék a Bizottság eljárásának megítélésekor megsértette az arányosság elvét. A Törvényszék megsértette az uniós jogot azáltal, hogy az arányosság elvének részét képező fokozatosságot nem tartotta tiszteletben, amely szerint kétség esetén a rendelkezésre álló két intézkedés közül az enyhébbet kell alkalmazni. A Törvényszék jogszerűnek tartja a fellebbezővel szembeni, az 1/2003 rendelet 18. cikkének (3) bekezdése szerinti olyan információkérő határozat útján való közvetlen fellépést, amely csupán az információszerzés legnagyobb biztosítékára utal. Ez nem felel meg az arányosság elvének.

Másodszor, a Törvényszék az adott eset vizsgálatát csupán hiányosan végezte el, miközben nem vette figyelembe a fellebbező releváns érvelését. A Törvényszék nem vizsgálja az egyes eseteket és nem veszi figyelembe a fellebbezőre vonatkozó sajátos körülményeket. A Törvényszék figyelme inkább számos cementgyártóra irányul.

Harmadszor, a fellebbező azt kifogásolja, hogy a Törvényszék – az indokolási kötelezettséget sértve – a Bizottság sablonos kifejtéseit elegendőnek tartotta. A Törvényszék két szempontból is sérti az indokolási kötelezettséget. Egyrészt nem veszi figyelembe a jogi aktusok indokolására vonatkozó, az EUMSZ 296. cikk második bekezdése és az 1/2003 rendelet 18. cikke alapján a Bizottságot terhelő kötelezettséget. Másrészt a Törvényszék nem tartja tiszteletben az indokolási kötelezettséggel kapcsolatban saját maga által felállított követelményeket. Végül, a Törvényszék ezen értékelése az arányosság elve tiszteletben tartására vonatkozó ellenőrzési lehetőségek elmaradásához vezet. Amennyiben a Törvényszék ítélete ebből a szempontból helytálló lenne, az 1/2003 rendelet 18. cikke szerinti vizsgálati intézkedések keretében az arányosság elve csupán egy üres váz maradna.

____________

1 A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).