Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. marts 2016 – Schwenk Zement KG mod Europa-Kommissionen

(Sag C-248/14 P) 1

(Appel – konkurrence – markedet for »cement og lignende produkter« – administrativ procedure – forordning (EF) nr. 1/2013 – artikel 18, stk. 1 og 3 – afgørelse om begæring om oplysninger – begrundelse – præcisering i afgørelsen)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Schwenk Zement KG (ved Rechtsanwälte M. Raible og S. Merz)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved M. Kellerbauer, L Malferrari og R. Sauer, som befuldmægtigede)

Konklusion

Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 14. marts 2014, Schwenk Zement mod Kommissionen (T-306/11, EU:T:2014:123) ophæves.

Kommissionens afgørelse K(2011) 2367 endelig af 30. marts 2011 vedrørende en procedure i henhold til artikel 18, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (sag COMP/39520 – Cement og lignende produkter) ophæves.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Schwenk Zement KG afholdte omkostninger i første instans i sag T-306/11 og omkostningerne i appelsagen.

____________

1 EUT C 223 af 14.7.2014.