Language of document : ECLI:EU:C:2016:150

Решение на Съда (трети състав) от 10 март 2016 г. — Schwenk Zement/Комисия

(Дело C‑248/14 P)(1)

„Обжалване — Конкуренция — Пазар на „цимент и свързани продукти“ — Административно производство — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 18, параграфи 1 и 3 — Решение за изискване на информация — Мотиви — Уточнение на искането“

1.                     Обжалване — Основания — Непълни или противоречиви мотиви — Допустимост (член 256 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда) (вж. т. 16)

2.                     Обжалване — Основания — Необходимост от конкретно оплакване срещу точно определено съображение на Общия съд (член 256, параграф 1 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 168, параграф 1, буква г) и член 169, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда) (вж. т. 17)

3.                     Актове на институциите — Мотивиране — Задължение — Обхват — Преценка на задължението за мотивиране с оглед на обстоятелствата по случая — Необходимост от уточняване на всички релевантни фактически и правни обстоятелства — Липса (член 296 ДФЕС) (вж. т. 20)

4.                     Конкуренция — Административно производство — Искания за информация — Задължение за мотивиране — Обхват (член 296, втора алинея ДФЕС; член 18, параграф 3 от Регламент № 1/2003 на Съвета) (вж. т. 21, 23—25, 28 и 41—43)

Диспозитив

1)

Отменя решението на Общия съд на Европейския съюз от 14 март 2014 г., Schwenk Zement/Комисия (T‑306/11, EU:T:2014:123).

2)

Отменя Решение C(2011) 2367 окончателен на Комисията от 30 март 2011 година относно производство по прилагане на член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (преписка COMP/39520 — Цимент и свързани продукти).

3)

Осъжда Европейската комисия да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, тези на Schwenk Zement KG, направени както в първоинстанционното производство по дело T‑306/11, така и в производството по обжалване.


1 –      ОВ C 223, 14.7.2014 г.