Language of document : ECLI:EU:C:2016:150

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. marts 2016 –
Schwenk Zement mod Kommissionen

(Sag C-248/14 P) (1)

»Appel – konkurrence – markedet for »cement og lignende produkter« – administrativ procedure – forordning (EF) nr. 1/2003 – artikel 18, stk. 1 og 3 – afgørelse om begæring om oplysninger – begrundelse – præcisering i afgørelsen«

1.                     Appel – anbringender – utilstrækkelig eller selvmodsigende begrundelse – formaliteten (art. 256 TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1) (jf. præmis 16)

2.                     Appel – anbringender – præcis kritik af et punkt i Rettens argumentation nødvendig [art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1; Domstolens procesreglement, art. 168, stk. 1, litra d), og art. 169, stk. 2] (jf. præmis 17)

3.                     Institutionernes retsakter – begrundelse – forpligtelse – rækkevidde – bedømmelse af begrundelsespligten på grundlag af sagens omstændigheder – nødvendigheden af at angive alle de relevante faktiske og retlige omstændigheder – foreligger ikke (art. 296 TEUF) (jf. præmis 20)

4.                     Konkurrence – administrativ procedure – begæring om oplysninger – begrundelsespligt – omfang (art. 296, stk. 2, TEUF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 18, stk. 3) (jf. præmis 21, 23-25, 28 og 41-43)

Konklusion

1)

Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 14. marts 2014, Schwenk Zement mod Kommissionen (T-306/11, EU:T:2014:123) ophæves.

2)

Kommissionens afgørelse K(2011) 2367 endelig af 30. marts 2011 vedrørende en procedure i henhold til artikel 18, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (sag COMP/39520 – Cement og lignende produkter) annulleres.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Schwenk Zement KG afholdte omkostninger i første instans i sag T-306/11 og omkostningerne i appelsagen.


1 – EUT C 223 af 14.7.2014.