Language of document : ECLI:EU:C:2016:150

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. märtsi 2016. aasta otsus – Schwenk Zement vs. komisjon

(kohtuasi C‑248/14 P) (1)

Apellatsioonkaebus – Konkurents – Tsemendi ja sellega seotud toodete turg – Haldusmenetlus – Määrus (EÜ) nr 1/2003 – Artikli 18 lõiked 1 ja 3 – Teabe nõudmise otsus – Põhjendamine – Nõude täpsus

1.                     Apellatsioonkaebus – Väited – Ebapiisav või vastuoluline põhjendus – Vastuvõetavus (ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik) (vt punkt 16)

2.                     Apellatsioonkaebus – Väited – Vajadus esitada konkreetne kriitika Üldkohtu põhjenduste mõne punkti kohta (ELTL artikli 256 lõige 1; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 168 lõike 1 punkt d ja artikli 169 lõige 2) (vt punkt 17)

3.                     Institutsioonide aktid – Põhjendamine – Kohustus – Ulatus – Põhjendamiskohustuse hindamine lähtuvalt juhtumi asjaoludest – Vajadus tuua ära kõik asjassepuutuvad faktilised ja õiguslikud asjaolud – Puudumine (ELTL artikkel 296) (vt punkt 20)

4.                     Konkurents – Haldusmenetlus – Teabenõue – Põhjendamiskohustus – Ulatus (ELTL artikli 296 teine lõik; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 18 lõige 3) (vt punktid 21, 23–25, 28, 41–43)

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 14. märtsi 2014. aasta otsus Schwenk Zement vs. komisjon (T‑306/11, EU:T:2014:123).

2.

Tühistada komisjoni 30. märtsi 2011. aasta otsus K(2011) 2367 (lõplik) nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 18 lõike 3 kohaldamise menetluses (juhtum COMP/39520 – tsement ja sellega seotud tooted).

3.

Mõista Schwenk Zement KG esimese astme menetlusega kohtuasjas T‑306/11 ja apellatsioonimenetlusega seotud kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise enda kohtukulud.


1 – ELT C 223, 14.7.2014.