Language of document :

Жалба, подадена на 6 юли 2017 г. — Leino-Sandberg/Парламент

(Дело T-421/17)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Päivi Leino-Sandberg (Хелзинки, Финландия) (представители: O. Brouwer и S. Schubert, lawyers)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение на Парламента от 3 април 2017 г., с което на жалбоподателя се отказва достъп до решението на посочената институция от 8 юли 2015 г., прието в отговор на потвърждение на заявлението от страна на трето лице съгласно Регламент 1049/2001;

да осъди ответника да плати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

Първото основание е изведено от грешка при прилагане на правото, от явна грешка в преценката и от липса на мотиви при прилагането на изключението, свързано със защитата на съдебните процедури, което се съдържа в член 4, параграф 2, второ тире от Регламент 1049/2001.

Жалбоподателят твърди, че документът, до който се иска достъп, е окончателен административен документ, който не защитен с поверителност и не се обхваща от никое друго изключение от достъпа до документи. Освен това, дори ако подобно изключение трябваше да се приложи в настоящия случай, жалбоподателят поддържа, че ответникът е допуснал явна грешка при тълкуването на изключението или не го е приложил правилно, тъй като не е посочил по какъв начин оповестяването на документа, до който се иска достъп, би засегнало защитата на съдебните процедури.

Второто основание е изведено от грешка при прилагане на правото, от явна грешка в преценката и от липса на мотиви при прилагане на критерия за по-висш обществен интерес съгласно член 4, параграф 2, второ тире от Регламент 1049/2001.

Третото основание, изтъкнато при условията на евентуалност, е изведено от грешка при прилагате на правото, от явна грешка в преценката и от липса на мотиви при прилагането на член 4, параграф 6 от Регламент 1049/2001.

____________