Language of document :

Sag anlagt den 6. juli 2017 – Leino-Sandberg mod Parlamentet

(Sag T-421/17)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Päivi Leino-Sandberg (Helsinki, Finland) (ved advokaterne O. Brouwer og S. Schubert)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2017, hvorved den gav sagsøgeren afslag på aktindsigt i dets afgørelse af 8. juli 2015, der var blevet vedtaget som svar på en genfremsat begæring fra en tredje part i henhold til forordning nr. 1049/2001, annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

Det første anbringende vedrører en retlig fejl, et åbenbart urigtigt skøn og manglende begrundelse ved anvendelsen af undtagelsen vedrørende beskyttelsen af retslige procedurer i artikel 4, stk. 2, andet led, i forordningen om aktindsigt.

Det gøres gældende, at det dokument, der begæres aktindsigt i, er et endeligt administrativt dokument, som ikke er omfattet af fortrolighed eller nogen anden undtagelse om manglende-udbredelse. Selv om det antages, at sådan en undtagelse finder anvendelse i denne sag, gøres det gældende, at den sagsøgte har foretaget en åbenbart forkert fortolkning eller forkert anvendelse heraf, idet sagsøgte har undladt at påvise, hvorledes udbredelsen af det dokument, der begæres aktindsigt i, vil være til skade for beskyttelsen af retslige procedurer.

Det andet anbringende vedrører en retlig fejl, et åbenbart urigtigt skøn og manglende begrundelse i anvendelsen af kriteriet om en mere tungtvejende offentlig interesse i henhold til artikel 4, stk. 2, andet led, i forordningen om aktindsigt.

Med et tredje anbringende gøres det subsidiært gældende, at der er begået en retlig fejl, foretaget et åbenbart urigtigt skøn og givet en manglende begrundelse i forbindelse med anvendelsen af artikel 4, stk. 6, i forordningen om aktindsigt.

____________