Language of document :

Usnesení Tribunálu ze dne 20. září 2018 – Leino-Sandberg v. Parlament

(Věc T-421/17)1

„Přístup k dokumentům – Dokument týkající se rozhodnutí o odepření úplného přístupu třetí osobě k tabulkám z třístranných jednání k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Europolu a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV – Odepření přístupu – Článek 4 odst. 2 druhá odrážka nařízení (ES) č. 1049/2001 – Výjimka týkající se ochrany soudního řízení – Zpřístupnění po podání žaloby – Zánik právního zájmu na pokračování v řízení – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Päivi Leino-Sandberg (Helsinky, Finsko) (zástupci: O. Brouwer a S. Schubert, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: C. Burgos, S. Alves a I. Anagnostopoulou, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu A(2016) 15112 ze dne 3. dubna 2017 o odepření přístupu žalobkyni k rozhodnutí Parlamentu A(2015) 4931 ze dne 8. července 2015 adresovaného Emiliu De Capitaniovi.

Výrok

O žalobě Päivi Leino-Sandberg již není důvodné rozhodnout.

O návrzích Finské republiky a Švédského království o vstupu do řízení v postavení vedlejšího účastníka již není důvodné rozhodnout.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení, včetně nákladů řízení souvisejících s návrhy na vstup vedlejšího účastníka do řízení.

Finská republika a Švédské království ponesou vlastní náklady řízení. Bude jim zaslána kopie tohoto usnesení.

____________

1 Úř. věst. C 293, 4.9.2017.