Language of document :

Beschikking van het Gerecht van 20 september 2018 – Leino-Sandberg / Parlement

(Zaak T-421/17)1

[„Toegang tot documenten – Document betreffende het besluit waarbij aan een derde de volledige toegang wordt geweigerd tot de tabellen met trialogen betreffende het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over Europol en tot intrekking van de besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ – Weigering van toegang – Artikel 4, lid 2, tweede streepje, van verordening (EG) nr. 1049/2001 – Uitzondering voor de bescherming van gerechtelijke procedures – Openbaarmaking nadat beroep is ingesteld – Verdwijnen van het procesbelang – Afdoening zonder beslissing”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Päivi Leino-Sandberg (Helsinki, Finland) (vertegenwoordigers: O. Brouwer en S. Schubert, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: C. Burgos, S. Alves en I. Anagnostopoulou, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van besluit A(2016) 15112 van het Europees Parlement van 3 april 2017 waarbij verzoekster de toegang is geweigerd tot het aan Emilio De Capitani gerichte besluit A(2015) 4931 van het Europees Parlement van 8 juli 2015

Dictum

Op het beroep van Päivi Leino-Sandberg hoeft niet meer te worden beslist.

Er hoeft niet meer te worden beslist op de verzoeken tot interventie van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen, daaronder begrepen de kosten van de verzoeken tot interventie.

De Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden zullen elk hun eigen kosten dragen. Een kopie van deze beschikking wordt hun toegestuurd.

____________

1     PB C 293 van 4.9.2017.