Language of document :

Tribunalens beslut av den 20 september 2018 – Leino-Sandberg mot Parlamentet

(Mål T-421/17)(1 )

(Tillgång till handlingar – Handling som avser ett beslut om att neka tredjeman fullständig tillgång till tabeller från trilogerna avseende förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europol och upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/68/RIF – Avslag på ansökan om tillgång – Artikel 4.2 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1049/2001 – Undantag avseende skyddet för rättsliga förfaranden – Offentliggörande efter det att talan väckts – Det finns inte längre något berättigat intresse av att få saken prövad – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Päivi Leino-Sandberg (Helsingfors, Finland) (ombud: advokaterna O. Brouwer och S. Schubert)

Svarande: Europarlamentet (ombud: C. Burgos, S. Alves och I. Anagnostopoulou)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut A(2016) 15112 av den 3 april 2017 om avslå sökandens ansökan om tillgång till parlamentets beslut A(2015) 4931 av den 8 juli 2015, som var riktat till Emilio De Capitani.

Avgörande

Det finns inte längre anledning att pröva den talan som väckts av Päivi Leino-Sandberg.

Det finns inte längre anledning att pröva de interventionsansökningar som ingetts av Republiken Finland och Konungariket Sverige.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna i samband med interventionsansökningarna.

Republiken Finland och Konungariket Sverige ska bära sina respektive rättegångskostnader. En kopia på förevarande beslut kommer att skickas till dessa stater.

____________

(1 ) EUT C 293, 4.9.2017.