Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 16 май 2012 г. — Skareby/Комисия

(Дело F-42/10)1

„Публична служба — Задължение за съдействие — Членове 12а и 24 от Правилника — Психически тормоз от страна на прекия началник“

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Carina Skareby (Louvain, Belgique) (представители: адв. S. Rodrigues и адв. C. Bernard-Glanz)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ответната страна за отхвърляне на искането на жалбоподателката за съдействие във връзка с психическия тормоз, на който последната счита, че е била подложена.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-жа  Skareby да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и три четвърти от съдебните разноски на Европейската комисия.

Европейската комисия понася една четвърт от направените от нея съдебни разноски.

____________

1     ОВ C 209, 31.7.2010 г., стр. 55.