Language of document :

3. juunil 2010 esitatud hagi - Skareby versus komisjon

(kohtuasi F-42/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Carina Skareby (Leuven, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega lükatakse tagasi hageja kaebus selle kohta, et ta kannatas oma töökohas moraalse ahistamise all aastatel, mis ta veetis komisjoni piirkondlikus delegatsioonis Kõrgõzstanis.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

kohustada komisjon esitama juurdlus ja distsiplinaarameti (IDOC) aruande koos toetavate tõenditega;

tühistada komisjoni 23. juuli 2009. aasta otsus ning niivõrd, kuivõrd see on vajalik otsus, millega lükatakse kaebus tagasi;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________