Language of document :

Жалба, подадена на 11 юни 2010 г. - Kaser/Комисия

(Дело F-45/10)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ferdinand Kaser (Брюксел, Белгия) (представител: M. Schober, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Първо, отмяната на влязлото в сила на 15 август 2009 г. Решение CMS 07/046 на Европейската комисия за отстраняване на жалбоподателя от длъжност, без намаляване на пенсионните му права, и отмяната на всички решения, приети срещу жалбоподателя в периода между септември 2003 г. до отстраняването му от длъжност и второ, искане за обезщетение.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

Да отмени Решение CMS 07/046 на основание тормоз, лошо управление и злоупотреба с основното право на изслушване,

да отмени всички решения, приети от ОН срещу жалбоподателя в периода между септември 2003 г. и неговото отстраняване от длъжност, на основание тормоз и лошо управление поради злоупотреба с правото на жалбоподателя да бъде изслушан,

да допусне изслушването на жалбоподателя в съответствие с член 7, параграф 1 и член 24 от Правилника за длъжностните лица и да се вземат предвид направените искания от февруари и март 2008 г.,

да се присъди на жалбоподателя символично обезщетение от едно (1) евро за компенсиране на неимуществените и професионални вреди, които е претърпял в рамките на настоящото обжалване, доколкото целта на подобна жалба не е получаването на пари, а признаването на достойнството и професионалната репутация на жалбоподателя.

____________