Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 11. jūnijā - Kaser/Komisija

(lieta F-45/10)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ferdinand Kaser (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - M. Schober, lawyer)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt Eiropas Komisijas lēmumu CMS 07/046, kas stājās spēkā 2009. gada 15. augustā, par prasītāja atstādināšanu no amata, nesamazinot tiesības uz pensiju, un atcelt visus par prasītāju pieņemtos lēmumus laika posmā no 2003. gada septembra līdz atstādināšanas no amata brīdim un, otrkārt, zaudējumu atlīdzināšanas prasība

Prasītāja prasījumi:

Prasītāja prasījumi Civildienesta tiesai ir šādi:

atcelt lēmumu CMS 07/046 [psiholoģiskas] vardarbības, sliktas pārvaldības un pamattiesību tikt uzklausītam pārkāpuma dēļ;

atcelt visus par prasītāju pieņemtos iecēlējinstitūcijas lēmumus laika posmā no 2003. gada septembra līdz atcelšanas no amata brīdim [psiholoģiskas] vardarbības, sliktas pārvaldības un pamattiesību tikt uzklausītam pārkāpuma dēļ;

atļaut prasītāja uzklausīšanu atbilstoši Civildienesta noteikumu 7. panta 1. punktam un 24. pantam un izskatīt 2008. gada februārī un 2008. gada martā iesniegtos pieprasījumus;

piešķirt prasītājam simbolisku kompensāciju EUR 1 apmērā, lai kompensētu morālo un profesionālo kaitējumu, kuru viņš, kā ir norādīts pašreizējā prasības pieteikumā, ir cietis, jo šādas sūdzības mērķis ir nevis nauda, bet gan prasītāja cieņas un profesionālās reputācijas atzīšana.

____________