Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2010 r. - Kaser przeciwko Komisji

(Sprawa F-45/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ferdinand Kaser (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Schober)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej CMS 07/046 odwołującej skarżącego ze stanowiska, bez zmniejszenia uprawnień emerytalnych, ze skutkiem od dnia 15 sierpnia 2009 r., jak również stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji wydanych względem skarżącego w okresie pomiędzy wrześniem 2003 r. a jego odwołaniem, a po drugie wniosek o odszkodowanie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji CMS 07/046 ze względu na molestowanie, błąd w zarządzaniu i naruszenie prawa do bycia wysłuchanym;

stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji wydanych przez organ powołujący względem skarżącego w okresie od września 2003 r. do chwili jego odwołania ze względu na molestowanie i błąd w zarządzaniu wynikający z naruszenia prawa skarżącego do bycia wysłuchanym;

umożliwienie skarżącemu bycia wysłuchanym na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 24 regulaminu pracowniczego i odniesienie się do wniosków złożonych w lutym 2008 r. i w marcu 2008 r.;

przyznanie skarżącemu symbolicznego 1 EUR tytułem odszkodowania celem naprawienia krzywdy i uszczerbku na karierze, jaki poniósł, w sposób przedstawiony w skardze, ponieważ celem skargi nie jest uzyskanie kwoty pieniężnej, lecz odzyskanie godności i reputacji zawodowej skarżącego.

____________