Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Pécsi Törvényszék (Ungern) den 25 november 2020 – Tolnatext Bt. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Mål C-636/20)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Pécsi Törvényszék

Parter i det nationella målet

Klagande: Tolnatext Bt.    

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 22.6 och 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen1 tolkas på så sätt att tullmyndigheten, som inte agerar som en rättslig myndighet, i förfaranden som genomförs av denna myndighet, är skyldig att medge en rätt att höras både i förfaranden som inleds på eget initiativ och i förfaranden som inleds efter en ansökan?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 2013, s. 1).