Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Veszprémi Törvényszék (Ungern) den 30 november 2020 – ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. mot Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Mål C-643/20)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol     Veszprémi Törvényszék

Part i det nationella målet

Klagande: ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Tolkningsfrågor

Ska artikel 90.1 och 90.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,1 nedan kallat mervärdesskattedirektivet, (med särskilt beaktande av domen i målet Enzo Di Maura (C-246/16)2 och beslutet i målet Porr Építési Kft. (C-292/19)3 ), samt de grundläggande unionsrättsliga principerna om effektivitet och likvärdighet, tolkas så att medlemsstaterna inte får föreskriva att preskriptionstiden för återbetalning av mervärdesskatt för fordringar som är omöjliga att driva in, ska börja löpa före den tidpunkt då det slås fast att den fordran som ligger till grund för den mervärdesskatt som ska återbetalas, är omöjlig att driva in?

Ska artikel 90.1, 90.2 och 273 i mervärdesskattedirektivet, (med särskilt beaktande av domen i målet Enzo Di Maura (C-246/16) och beslutet i målet Porr Építési Kft. (C-292/19)), samt de grundläggande unionsrättsliga principerna om effektivitet och likvärdighet, [och] principen om mervärdesskattens neutralitet, tolkas så att de utgör hinder för en praxis i en medlemsstat som innebär att det som villkor för att mervärdesskatten ska återbetalas för en fordran som är omöjlig att driva in, förväntas att den beskattningsbara personen dels ska göra denna fordran gällande i likvidationsförfarandet, dels ska vidta andra åtgärder för att driva in fordran?

Ska artikel 90.1, 90.2 och 273 i mervärdesskattedirektivet, (med särskilt beaktande av domen i målet Enzo Di Maura (C-246/16) och beslutet i målet Porr Építési Kft. (C-292/19)), samt de grundläggande unionsrättsliga principerna om effektivitet och likvärdighet, [och] principen om mervärdesskattens neutralitet, tolkas så att de [utgör hinder] för en praxis i en medlemsstat som innebär att det företag som tillhandahåller tjänsten omedelbart ska avbryta detta tillhandahållande vid utebliven betalning, och, om företaget inte gör det utan fortsätter att tillhandahålla tjänsten, inte får ansöka om återbetalning av mervärdesskatt för fordringar som är omöjliga att driva in, trots att det först vid en senare tidpunkt slås fast att dessa fordringar är omöjliga att driva in?

Ska artikel 90.1, 90.2 och 273 i mervärdesskattedirektivet och artiklarna 15–17 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (med särskilt beaktande av domen i målet Enzo Di Maura (C-246/16) och beslutet i målet Porr Építési Kft. (C-292/19)), samt de grundläggande unionsrättsliga principerna om effektivitet och likvärdighet, [och] principen om mervärdesskattens neutralitet, tolkas så att [dessa bestämmelser och principer utgör hinder] för att de myndigheter i en medlemsstat som ansvarar för att se till att lagen följs, efter beslutet i målet Porr Építési Kft utan rättslig grund har infört de villkor som nämns i tolkningsfrågorna 2–4, samtidigt som dessa villkor inte var uppenbara för den beskattningsbara personen innan fordringarna blev omöjliga att driva in?

____________

1     EUT L 347, 2006, s. 1.

2     ECLI : EU:C:2017:887.

3     ECLI : EU:C:2019:901.