Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 23. novembrī PV iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2020. gada 30. janvāra spriedumu apvienotajās lietās T-786/16 un T-224/18 PV/Komisija

(Lieta C-640/20 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: PV (pārstāvis: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

atcelt 2020. gada 30. janvāra spriedumu apvienotajās lietās T-786/16 un T-224/18;

izspriest šo lietu, kā arī apvienotās lietas T-786/16 un T-224/18, kā paredzēts Tiesas Reglamenta 170. pantā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus lietā C-111/20 P, kā arī visus citus tiesāšanās izdevumus lietās T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 un T-224/18 R2.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats ir saistīts ar kļūdainu LESD 72. un 270. panta un Civildienesta noteikumu 23. panta interpretāciju un ar Vispārējas tiesas uzskatu, ka Civildienesta noteikumi ir vienīgais tiesību avots, lai spriestu par strīdiem starp darbiniekiem un viņu iestādi.

Otrais pamats ir saistīts ar LES 4. panta, Hartas 41. panta un Civildienesta noteikumu 11.a panta pārkāpumu.

Trešais pamats ir saistīts ar vispārējā tiesību principa “fraus omnia corrompit” un Tiesas statūtu 36. panta pārkāpumu.

Ceturtais pamats ir saistīts ar Hartas 1., 3., 4., 31. un 41. panta noraidījumu, kā arī ar Civildienesta noteikumu 1.e un 12.a panta noraidījumu.

Piektais pamats ir saistīts ar “apzināti nepatiesas liecības sniegšanu”, Civildienesta noteikumu 59. panta 1. punkta trešās un piektās daļas kļūdainu interpretāciju, kā arī Komisijas 2014. gada 6. jūlija iekšējā lēmuma 92/2004 pārkāpumu.

Sestais pamats ir saistīts ar apzinātu ļaunprātību sakarā ar principa par neizpildes izņēmumu piemērošanu divpusējās attiecībās.

Septītajā pamatā tiek atkārtoti argumenti par Hartas 41. panta un Civildienesta noteikumu 25. panta pārkāpumu, kā arī par ļaunprātīgu faktu noklusēšanu sakarā ar algu parāda summas EUR 21 593,64 apmērā krāpniecisku izmantošanu, ko esot izdarījis PMO.

Astotais pamats ir saistīts ar sagrozīšanu, kas izdarīta, nenorādot pirmās disciplinārlietas CMS 13/087 atcelšanas sekas.

Devītais pamats ir saistīts ar Hartas 15. panta pārkāpumu.

Desmitais pamats, kas ir norādīts pakārtoti, ir saistīts ar [aizlieguma] pārsniegt prasījuma robežas pārkāpumu.

____________