Language of document :

Valitus, jonka Les Mousquetaires ja ITM Entreprises SAS ovat tehneet 15.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) asiassa T-255/17, Les Mousquetaires ja ITM Entreprises v. komissio, 5.10.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-682/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (edustajat: asianajajat N. Jalabert-Doury ja K. Mebarek)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

–    Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-255/17 antaman tuomion 2 kohta on kumottava

–    Valittajien ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset on hyväksyttävä ja Euroopan komission 9.2.2017 tekemä päätös C(2017) 1057 ja sen 21.2.2017 tekemä päätös C(2017) 1361, joilla Intermarché ja Les Mousquetaires ja kaikki suoraan tai välillisesti niiden määräysvallassa olevat yhtiöt määrättiin suostumaan tarkastukseen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 20 artiklan 1 ja 4 kohdan nojalla, on kumottava

–    Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan koko oikeudenkäyntimenettelystä, unionin yleisessä tuomioistuimessa käyty menettely mukaan lukien, aiheutuneet oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan on tehty oikeudellisia virheitä ja perustelut ovat puutteelliset siltä osin kuin kyse on tarkastusten kulkua koskevien oikeussuojakeinojen tehokkuuden analyysistä.

Toisen valitusperusteen mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 8 artiklaa, perussopimuksen 296 artiklaa ja asetuksen N:o 1/2003 20 artiklan 4 kohtaa on rikottu, koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole noudattanut perusteluvelvollisuutta eikä velvollisuutta rajoittaa tarkastuspäätöksiä.

Kolmannen valitusperusteen mukaan on tehty oikeudellinen virhe ja asetusta N:o 1/2003 on rikottu, koska unionin yleinen tuomioistuin on luonnehtinut menettelyvaihetta ”ennen niiden toimenpiteiden toteuttamista, jotka merkitsevät väitettä kilpailusääntöjen rikkomisesta”, sellaiseksi, ettei asetus koske sitä.

Neljännen valitusperusteen mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 8 artiklaa ja asetuksen N:o 1/2003 19 artiklaa on rikottu, koska unionin yleinen tuomioistuin on pitänyt seikkoja, joihin muodolliset ja aineelliset sääntöjenvastaisuudet ovat vaikuttaneet, riittävän painavina aihetodisteina.

Viidennen valitusperusteen mukaan perustelut ovat puutteelliset sen vuoksi, että mainittujen aihetodisteiden näyttöarvoa ei ole tarkastettu, ja aihetodisteiden luonnehdinnassa on tehty virhe.

____________