Language of document :

Žaloba podaná dne 17. prosince 2020 – Evropská komise v. Portugalská republika

(Věc C-687/20)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Noll-Ehlers a G. Braga da Cruz, zmocněnci)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Portugalská republika tím, že nevypracovala strategické hlukové mapy pro pět hlavních silnic, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 7 odst. 2 prvního pododstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí1 ;

určil, že Portugalská republika tím, že nevypracovala akční plány pro aglomerace Amadora a Porto, akční plány pro 236 hlavních silnic a akční plány pro 55 hlavních železničních tratí, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice;

určil, že Portugalská republika tím, že Komisi neposkytla údaje ze strategických hlukových map pro pět hlavních silnic, a dále tím, že Komisi neposkytla souhrnné přehledy akčních plánů týkající se aglomerací Porto a Amadora, jakož i 236 hlavních silnic a 55 hlavních železničních tratí, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice ve spojení s její přílohou VI;

uložil Portugalské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (dále jen „směrnice“) měly portugalské orgány v souvislosti s předmětem projednávané věci:

1)    zaprvé podle čl. 7 odst. 2 druhého pododstavce směrnice informovat Komisi, a to nejpozději do 31. prosince 2008, o všech aglomeracích a o všech hlavních silnicích a hlavních železničních tratích na svém území;

2)    zadruhé podle čl. 7 odst. 2 prvního pododstavce směrnice vypracovat, a to nejpozději do 30. června 2012, strategické hlukové mapy, které budou dokumentovat situaci v referenčním roce 2011 pro všechny aglomerace a pro všechny hlavní silnice a hlavní železniční trati. Podle čl. 10 odst. 2 směrnice ve spojení s její přílohou VI měly dále portugalské orgány Komisi odeslat, a to nejpozději do 30. prosince 2012, údaje o strategických hlukových mapách, a

3)    zatřetí podle čl. 8 odst. 2 směrnice vypracovat, a to nejpozději do 18. července 2013, akční plány pro aglomerace a pro hlavní silnice i hlavní železniční trati na svém území. Podle čl. 10 odst. 2 směrnice ve spojení s její přílohou VI měly portugalské orgány Komisi rovněž odeslat, a to nejpozději do 18. ledna 2014, souhrnné přehledy těchto akčních plánů.

Je nutno podotknout, že shora uvedené povinnosti portugalských orgánů představují tři po sobě následující kroky stanovené směrnicí a že druhý a třetí krok vychází z bezprostředně předcházejícího kroku.

____________

1     Úř. věst. 2002, L 189, s. 12; Zvl. vyd. 15/07, s. 101.