Language of document :

17. detsembril 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

(kohtuasi C-687/20)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz)

Kostja: Portugali Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et Portugali Vabariik on jätnud täitmata kohustused, mis lasuvad tal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega1 artikli 7 lõike 2 esimesele lõigule, kuna ta ei ole koostanud strateegilisi mürakaarte viie põhimaantee kohta;

tuvastada, et Portugali Vabariik on rikkunud kohustusi, mis lasuvad tal vastavalt viidatud direktiivi artikli 8 lõikele 2, sest ta ei ole koostanud tegevuskavasid Amadora ja Oporto linnastute ega 236 põhimaantee ja 55 põhiraudtee jaoks;

tuvastada, et Portugali Vabariik on rikkunud kohustusi, mis lasuvad tal vastavalt viidatud direktiivi artikli 10 lõikele 2, koostoimes selle direktiivi VI lisaga, sest ta ei ole komisjonile edastanud viie põhimaantee strateegilistest mürakaartidest saadud informatsiooni ega Amadora ja Oporto linnastute ega 236 põhimaantee ja 55 põhiraudtee tegevuskavade kokkuvõtteid;

mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiivile 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega (edaspidi „direktiiv“) ja osas, mis on asjassepuutuv käesolevas menetluses, tuli Portugali ametiasutustel:

1)    esiteks direktiivi artikli 7 lõike 2 teise lõigu alusel teavitada komisjoni hiljemalt 31. detsembriks 2008 kõigist Portugali territooriumil asuvatest linnastutest, põhimaanteedest ja põhiraudteedest;

2)    teiseks koostada direktiivi artikli 7 lõike 2 esimese lõigu alusel hiljemalt 30. juuniks 2012 strateegilised mürakaardid, mis kajastaksid kõigi linnastute ning põhimaanteede ja -raudteede olukorda võrdlusaluseks oleval 2011. aastal. Lisaks tuli Portugali ametiasutustel saata komisjonile hiljemalt 30. detsembriks 2012 teave strateegiliste mürakaartide kohta vastavalt direktiivi artikli 10 lõikele 2 koostoimes direktiivi VI lisaga;

3)    kolmandaks koostada direktiivi artikli 8 lõike 2 kohaselt hiljemalt 18. juuliks 2013 tegevuskavad kõigi tema territooriumil asuvate linnastute, põhimaanteede ja -raudteede kohta. Samuti olid Portugali ametiasutused kohustatud saatma komisjonile hiljemalt 18. jaanuariks 2014 nende tegevuskavade kokkuvõtted vastavalt direktiivi artikli 10 lõikele 2 koostoimes direktiivi VI lisaga.

Tuleb rõhutada, et Portugali ametiasutustel lasunud kohustuste näol, mida on eespool kirjeldatud, on tegemist direktiivis 2002/49 ette nähtud kolme järjestikuse etapiga, kusjuures teine ja kolmas etapp põhinevad vastavalt neile vahetult eelneval etapil.

____________

1 EÜT 2002, L 189, lk 12; ELT eriväljaanne 15/07, lk 101.