Language of document :

Odvolanie podané 21. decembra 2020: Intermarché Casino Achats proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 5. októbra 2020 vo veci T-254/17, Intermarché Casino Achats/Komisia

(vec C-693/20 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Intermarché Casino Achats (v zastúpení: Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder, avocats)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

čiastočne zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2020 vo veci T-254/17 v rozsahu, v akom čiastočne zamietol žalobu, ktorú podala Intermarché Casino Achats, ktorej predmetom je zrušenie rozhodnutia Európskej komisie z 9. februára 2017 prijatého na základe článku 20 ods. 1 a 4 nariadenia č. 1/2003 (vec AT.40466 – Tute 1) a v rozsahu, v akom odvolateľke uložil povinnosť nahradiť trovy konania,

zrušil článok 1(a) rozhodnutia Komisie z 9. februára 2017 vo vyššie uvedenej veci AT.40466,

uložil Komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka svojim prvým odvolacím dôvodom tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že zamietol námietku protiprávnosti článku 20 ods. 1 a 4 nariadenia č. 1/2003 založenú na neexistencii opravných prostriedkov vhodných proti vykonávaniu inšpekcií, čo je v rozpore s požiadavkami na účinný prostriedok nápravy zakotvený v článku 47 Charty základných práv a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva.

Odvolateľka vo svojom druhom odvolacom dôvode uvádza, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že sa domnieval, že dokumenty predložené Komisiou na preukázanie existencie závažných nepriamych dôkazov porušenia ku dňu inšpekcie bolo možné zohľadniť bez dodržania formalít stanovených v nariadení č. 1/2003 a nariadení č. 773/2004. Toto nesprávne posúdenie poznačilo záver Všeobecného súdu, podľa ktorého Komisia disponovala závažnými nepriamymi dôkazmi o existencii porušenia uvedeného v článku 1(a) rozhodnutia o inšpekcii. Všeobecný súd teda tým, že odmietol zrušiť článok 1(a) rozhodnutia o inšpekcii, porušil právo na rešpektovanie obydlia zakotvené v článku 7 Charty základných práv.

Odvolateľka vo svojom treťom odvolacom dôvode tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že konštatoval, že právo na rešpektovanie obydlia zakotvené v článku 7 Charty základných práv neukladá povinnosť, aby rozhodnutie o inšpekcii stanovilo hranicu trvania inšpekcií, a tým, že z tohto dôvodu odmietol zrušiť toto rozhodnutie.

____________