Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 30 maj 2012 - Frédéric Hay mot Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(Mål C-267/12)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Frédéric Hay

Motpart: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Tolkningsfråga

Ska artikel 2.2 b i direktiv nr 2000/78/EG av den 27 november 2000() tolkas så, att den nationella lagstiftarens val att enbart låta olikkönade par ingå äktenskap, innebär att indirekt diskriminering till följd av ett kollektivavtal enligt vilket en förmån avseende lön och arbetsvillkor enbart utgår till arbetstagare som ingår äktenskap, varvid samkönade par som ingår registrerat partnerskap inte kommer i åtnjutande av denna förmån, kan anses vara ändamålsenlig och nödvändig för att uppnå ett berättigat mål?

____________

1 - ) Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, s. 16).