Language of document :

Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(Дело C-267/12)1

(Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране — Колективен трудов договор, който предвижда свързано с възнаграждението и условията на труд предимство само за сключващите брак служители — Изключване на партньорите, сключващи граждански пакт за солидарност — Дискриминация, основана на сексуалната ориентация)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: Frédéric Hay

Ответник: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Предмет

Преюдициално запитване — Cour de cassation (Франция) — Тълкуване на член 2, параграф 2, буква б) от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7) — Допустимост на национален колективен трудов договор, който запазва предимство в областта на възнаграждението и условията на труд за работниците, сключващи брак, и не допуска от това предимство да се ползват партньорите, сключили граждански пакт за солидарност — Дискриминация, основана на сексуалната ориентация — Възможност за обосноваване на непряката дискриминация с легитимна, подходяща и необходима цел

Диспозитив

Член 2, параграф 2, буква а) от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска разпоредба на колективен трудов договор като разглежданата в главното производство, съгласно която служителят, сключващ граждански пакт за солидарност с лице от същия пол, няма право на предимства като специален отпуск и премия, предоставяни на служителите при встъпване в брак, когато националното законодателство на съответната държава членка не позволява сключването на брак между лица от един и същи пол, тъй като предвид предмета и условията за получаване на тези предимства положението му е сравнимо с това на сключващ брак служител.

____________

1 ОВ C 250, 18.8.2012 г.