Language of document :

Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. december 2013 – Frédéric Hay mod Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation – Frankrig)

(Sag C-267/12) 1

(Direktiv 2000/78/EF – ligebehandling – kollektiv arbejdsaftale, der forbeholder en fordel på området for løn- og arbejdsvilkår for personer, der indgår ægteskab – udelukkelse af partnere, der indgår en civil socialpagt – forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour de cassation

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Frédéric Hay

Sagsøgt: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Cour de cassation – fortolkning af artikel 2, stk. 2, litra b), i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303, s. 16) – lovligheden af en kollektiv arbejdsaftale, der forbeholder en fordel på området for løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere, der indgår ægteskab, og udelukker partnere, der indgår en civil socialpagt, fra at være omfattet af denne fordel – forskelsbehandling baseret på seksuel orientering – mulighed for at begrunde den indirekte forskelsbehandling i et legitimt, nødvendigt og hensigtsmæssigt hensyn

Konklusion

Artikel 2, stk. 2, litra a), i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at den er til hinder for en bestemmelse i en kollektiv overenskomst som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter en lønmodtager, der har indgået en civil socialpagt med en person af samme køn, er udelukket fra at opnå fordele, såsom særlig ferie og et løntillæg, der tildeles lønmodtagere ved deres indgåelse af ægteskab, når den pågældende medlemsstats nationale lovgivning ikke tillader, at personer af samme køn gifter sig, for så vidt som lønmodtageren, henset til genstanden og betingelserne for tildeling af disse fordele, befinder sig i en situation, der sammenlignelig med situationen for en arbejdstager, der gifter sig.

____________

1 EUT C 250 af 18.8.2012.