Language of document : ECLI:EU:C:2013:823

Věc C‑267/12

Frédéric Hay

v.

Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime

et

des Deux-Sèvres

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie)]

„Směrnice 2000/78/ES – Rovné zacházení – Kolektivní smlouva, která vyhrazuje nárok na výhodu v oblasti odměňování a pracovních podmínek zaměstnancům, kteří uzavřeli manželství – Vyloučení partnerů, kteří uzavřeli registrované partnerství PACS – Diskriminace na základě sexuální orientace“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. prosince 2013

1.        Předběžné otázky – Pravomoc Soudního dvora – Určení relevantních ustanovení unijního práva

(Článek 267 SFEU)

2.        Sociální politika – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Směrnice 2000/78 – Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace – Vnitrostátní právní úprava vyhrazující možnost uzavřít manželství osobám různého pohlaví – Kolektivní smlouva přiznávající výhody v oblasti odměňování a pracovních podmínek pouze zaměstnancům, kteří uzavřeli manželství, s vyloučením zaměstnanců stejného pohlaví, kteří uzavřeli registrované partnerství PACS – Nepřípustnost

(Směrnice Rady 2000/78, čl. 2 odst. 2 písm. a)]

1.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 23)

2.        Článek 2 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/78, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládán v tom smyslu, že brání takovému ustanovení kolektivní smlouvy, podle kterého je zaměstnanci, jenž uzavře s osobou stejného pohlaví registrované partnerství PACS, upírán nárok na získání výhod, jako jsou mimořádné volno a prémie, jež jsou poskytovány zaměstnancům v souvislosti s uzavřením manželství, pokud vnitrostátní právní předpisy dotyčného členského státu neumožňují osobám stejného pohlaví uzavřít manželství, neboť se dotyčný zaměstnanec s ohledem na účel těchto výhod a podmínky pro jejich přiznání nachází ve srovnatelné situaci se zaměstnancem, který uzavře manželství.

Rozdílné zacházení na základě manželského stavu zaměstnanců, a nikoli výslovně na základě jejich sexuální orientace je přímou diskriminací, neboť homosexuální zaměstnanci nemohou z důvodu, že manželství mohou uzavřít pouze osoby různého pohlaví, splňovat podmínku pro získání nároku na požadovanou výhodu. Vzhledem k tomu, že uplatňovaná diskriminace je přímá, nelze ji odůvodnit legitimním cílem ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice 2000/78, neboť se toto ustanovení týká pouze diskriminace nepřímé, ale lze ji odůvodnit pouze některým z důvodů uvedených v čl. 2 odst. 5 uvedené směrnice, a sice veřejnou bezpečností, udržováním veřejného pořádku a předcházením trestním činům, ochranou zdraví a ochranou práv a svobod ostatních lidí. Posledně zmíněné ustanovení musí být z důvodu, že zavádí výjimku ze zásady zákazu diskriminace, vykládáno restriktivně.

(viz body 44–47 a výrok)