Language of document : ECLI:EU:C:2013:823

Asia C‑267/12

Frédéric Hay

vastaan

Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime
et

des Deux-Sèvres

(Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Direktiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu – Työehtosopimus, jossa palkkaa ja työsuhteen ehtoja koskeva etu varataan avioliiton solmiville työntekijöille – Edun epääminen pacte civil de solidarité -nimisen rekisteröidyn parisuhteen solmivilta kumppaneilta – Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.12.2013

1.        Ennakkoratkaisukysymykset – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Asiaan vaikuttavien unionin oikeutta koskevien näkökohtien määrittäminen

(SEUT 267 artikla)

2.        Sosiaalipolitiikka – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Direktiivi 2000/78 – Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kielto – Kansallinen säännöstö, jossa avioliitto varataan eri sukupuolta oleville henkilöille – Työehtosopimusta, jossa palkkaa ja työsuhteen ehtoja koskevia etuja myönnetään vain työntekijöille, jotka solmivat avioliiton, eikä samaa sukupuolta oleville työntekijöille, jotka solmivat pacte civil de solidarité -nimisen rekisteröidyn parisuhteen, ei voida hyväksyä

(Neuvoston direktiivin 2000/78 2 artiklan 2 kohdan a alakohta)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 23 kohta)

2.        Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun direktiivin 2000/78 2 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että kun työehtosopimuksen määräyksen nojalla palkkatyöntekijältä, joka solmii pacte civil de solidarité -nimisen rekisteröidyn parisuhteen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, evätään oikeus saada erityislomapäivien ja palkanlisän kaltaisia etuja, jotka myönnetään palkkatyöntekijöille heidän solmiessaan avioliiton, mainittu säännös on esteenä tällaiselle määräykselle silloin, kun asianomaisen jäsenvaltion kansallisessa säännöstössä ei anneta samaa sukupuolta oleville henkilöille mahdollisuutta solmia avioliittoa, koska kun mainittujen etujen kohde ja myöntämisedellytykset otetaan huomioon, kyseinen työntekijä on avioliiton solmivan työntekijän tilanteen kanssa vertailukelpoisessa tilanteessa.

Erilainen kohtelu, joka perustuu työntekijöiden aviosäätyyn eikä nimenomaisesti heidän sukupuoliseen suuntautumiseensa, merkitsee välitöntä syrjintää silloin, kun homoseksuaalisille työntekijöille on sen takia, että avioliitto on varattu eri sukupuolta oleville henkilöille, mahdotonta täyttää edellytystä, joka on tarpeen vaaditun edun saamiseksi. Lisäksi on niin, että koska syrjintä on välitöntä, se ei ole perusteltavissa direktiivin 2000/78 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla oikeutetulla tavoitteella, sillä mainittu säännös koskee vain välillistä syrjintää, vaan se on perusteltavissa ainoastaan jollakin kyseisen direktiivin 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista seikoista, jotka ovat yleisen turvallisuuden ja järjestyksen takaaminen ja rikollisuuden estäminen sekä terveyden ja muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaaminen. Koska viimeksi mainittu säännös on poikkeus syrjintäkiellon periaatteesta, sitä on tulkittava suppeasti.

(ks. 44–47 kohta ja tuomiolauselma)