Language of document : ECLI:EU:C:2013:823

Predmet C‑267/12

Frédéric Hay

protiv

Crédit agricole mutuel de Charente‑Maritime

i

des Deux‑Sèvres

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation (Francuska))

„Direktiva 2000/78/EZ – Jednako postupanje – Kolektivni ugovor koji ograničava povlastice u pogledu plaće i radnih uvjeta na zaposlenike koji sklapaju brak – Isključenje partnera koji su sklopili PACS – Diskriminacija na temelju spolne orijentacije”

Sažetak – Presuda Suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2013.

1.        Prethodna pitanja – Nadležnost Suda – Utvrđivanje relevantnih elemenata prava Unije

(čl. 267. UFEU‑a)

2.        Socijalna politika – Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja – Direktiva 2000/78/EZ – Zabrana diskriminacije na temelju spolne orijentacije – Nacionalni propis kojim se sklapanje braka dopušta samo osobama različitog spola– Kolektivni ugovor kojim se povlastice u pogledu plaće i radnih uvjeta dodjeljuju samo radnicima koji sklapaju brak a ne radnicima istog spola koji sklapaju PACS – Nedopuštenost

[Direktiva Vijeća 2000/78, čl. 2. st. 2. t. (a)]

1.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 23.)

2.        Članak 2. stavak 2. točku (a) Direktive 2000/78 o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja treba tumačiti na način da se protivi odredbi kolektivnog ugovora kao što je ona u glavnom postupku na temelju koje je zaposlenik koji sklopi PACS s osobom istog spola isključen od prava na stjecanje povlastica, kao što su dani posebnog dopusta i dodatak na plaću, koje se dodjeljuju zaposlenicima prilikom sklapanja njihovog braka, dok nacionalno zakonodavstvo predmetne države članice ne dozvoljava osobama istog spola da sklope brak, u mjeri u kojoj se, uzevši u obzir cilj i uvjete dodjele tih povlastica, taj zaposlenik nalazi u usporedivoj situaciji u odnosu na zaposlenika koji sklapa brak

Različito postupanje na temelju bračnog stanja radnika a ne izričito njihove spolne orijentacije i dalje je izravna diskriminacija budući da, s obzirom na to da brak mogu sklopiti samo osobe različitog spola, homoseksualni radnici ne mogu ispuniti potrebni uvjet za dobivanje povlastice koju zahtijevaju. Nadalje, budući da je izvršena diskriminacija izravna, ne može biti opravdana „legitimnim ciljem”, u smislu članka 2. stavka 2. točke (b) Direktive 2000/78, s obzirom na to da se ta odredba odnosi samo ne neizravne diskriminacije, nego samo jednim od razloga iz članka 2. stavka 5. navedene direktive, to jest, razlozima javne sigurnosti, održanja javnog reda i prevencije kaznenih djela, zaštite zdravlja te zaštite prava i sloboda drugih ljudi. Potonju odredbu, kojom se odstupa od načela zabrane diskriminacije, treba usko tumačiti .

(t. 44.- 47. i izreka)