Language of document : ECLI:EU:C:2013:823

Byla C‑267/12

Frédéric Hay

prieš

Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Direktyva 2000/78/EB – Vienodas požiūris – Kolektyvinė sutartis, pagal kurią tam tikra lengvata darbo užmokesčio ir darbo sąlygų srityje suteikiama tik santuokas sudarantiems darbuotojams – Netaikymas civilinį solidarumo paktą sudarantiems partneriams – Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos“

Santrauka – 2013 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas

1.        Prejudiciniai klausimai – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Reikšmingų Sąjungos teisės nuostatų nustatymas

(SESV 267 straipsnis)

2.        Socialinė politika – Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje – Direktyva 2000/78 – Diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos draudimas – Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos santuoką leidžiama sudaryti tik skirtingų lyčių asmenims – Kolektyvinė sutartis, pagal kurią tam tikra lengvata darbo užmokesčio ir darbo sąlygų srityje suteikiama tik santuokas sudarantiems darbuotojams, bet ne civilinį solidarumo paktą sudarantiems tos pačios lyties darbuotojams – Neleistinumas

(Tarybos direktyvos 2000/78 2 straipsnio 2 dalies a punktas)

1.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 23 punktą)

2.        Direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiama tokia kolektyvinės sutarties nuostata, pagal kurią darbuotojui, sudariusiam civilinio solidarumo paktą su tos pačios lyties asmeniu, nesuteikiama teisė į lengvatas, kaip antai specialias atostogas ir darbo užmokesčio priemoką, kurios suteikiamos darbuotojams santuokos sudarymo atvejais, kai pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus neleidžiama tuoktis tos pačios lyties asmenims, nors, atsižvelgiant į šių lengvatų suteikimo tikslą ir sąlygas, tokio darbuotojo padėtis yra panaši į santuoką sudarančio darbuotojo.

Skirtingas požiūris, pagrįstas darbuotojų santuokine būkle ir aiškiai neįvardyta jų seksualine orientacija, tebėra tiesioginė diskriminacija, nes jeigu galimybė sudaryti santuoką suteikiama tik skirtingų lyčių asmenims, homoseksualūs darbuotojai negali atitikti sąlygų, nustatytų tam, kad būtų galima gauti reikalaujamas lengvatas. Be to, kadangi ši diskriminacija tiesioginė, ji gali būti pateisinama ne „teisėtu tikslu“, kaip tai suprantama pagal jos 2 straipsnio 2 dalies b punktą, nes ši nuostata susijusi tik su netiesiogine diskriminacija, o tik vienu iš minėtos direktyvos 2 straipsnio 5 dalyje numatytų pagrindų, t. y. visuomenės saugumu, viešąja tvarka ir kriminalinių nusikaltimų prevencija, taip pat kitų asmenų sveikatos, teisių ir laisvių apsauga. Kadangi pastarojoje nuostatoje įtvirtinama diskriminacijos draudimo išimtis, ji turi būti aiškinama siaurai.

(žr. 44–47 punktus ir rezoliucinę dalį)