Language of document : ECLI:EU:C:2013:823

Lieta C‑267/12

Frédéric Hay

pret

Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime

et

des Deux-Sèvres

(Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Direktīva 2000/78/EK – Vienlīdzīga attieksme – Koplīgums, kurā priekšrocības attiecībā uz atalgojumu un darba apstākļiem paredzēts piešķirt tikai darbiniekiem, kuri stājas laulībā – Partneru, kuri noslēdz civiltiesisku solidaritātes paktu, izslēgšana – Diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ

Kopsavilkums – Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums

1.        Prejudiciāli jautājumi – Tiesas kompetence – Atbilstīgo Savienības tiesību aspektu noteikšana

(LESD 267. pants)

2.        Sociālā politika – Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā – Direktīva 2000/78 – Aizliegums diskriminēt seksuālās orientācijas dēļ – Valsts tiesiskais regulējums, kurā laulību noslēgt atļauts tikai dažāda dzimuma personām – Koplīgums, kurā priekšrocības attiecībā uz atalgojumu un darba apstākļiem tiek piešķirtas tikai darbiniekiem, kuri stājas laulībā, izslēdzot partnerus, kuri noslēdz civiltiesisku solidaritātes paktu – Nepieļaujamība

(Padomes Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

1.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 23. punktu)

2.        Direktīvas 2000/78, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu koplīguma normu, saskaņā ar kuru darbinieks, kurš ar tā paša dzimuma personu noslēdz civiltiesisku solidaritātes paktu, ir izslēgts no tiesībām saņemt priekšrocības, tādas kā īpašais atvaļinājums un piemaksa pie algas, kuras tiek piešķirtas darbiniekiem, tiem stājoties laulībā, ja attiecīgās dalībvalsts tiesiskais regulējums neļauj tā paša dzimuma personām stāties laulībā, ciktāl, ņemot vērā šo priekšrocību piešķiršanas mērķi un nosacījumus, viņš atrodas situācijā, kas ir salīdzināma ar tāda darbinieka situāciju, kurš stājas laulībā.

Atšķirīgā attieksme, kas balstīta uz to, ka darbinieki ir laulībā, nevis expressis verbis uz to seksuālo orientāciju, ir tieša diskriminācija, jo, tā kā stāties laulībā var vienīgi dažādu dzimumu personas, homoseksuāli darbinieki nevar izpildīt prasīto priekšrocību saņemšanas obligāto priekšnoteikumu. Turklāt, ciktāl īstenotā diskriminācija ir tieša, to var attaisnot nevis ar likumīgu mērķi Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta izpratnē, jo šī tiesību norma attiecas vienīgi uz netiešu diskrimināciju, bet gan vienīgi ar kādu no šīs direktīvas 2. panta 5. punktā minētajiem iemesliem, proti, sabiedrības drošību, sabiedriskās kārtības uzturēšanu un kriminālnoziegumu novēršanu, veselības aizsardzību un citu personu tiesību un brīvību aizsardzību. Šī pēdējā tiesību norma, ar kuru ir izveidota atkāpe no diskriminācijas aizlieguma principa, ir jāinterpretē šauri.

(sal. ar 44.–47. punktu un rezolutīvo daļu)