Language of document : ECLI:EU:C:2013:823

Vec C‑267/12

Frédéric Hay

proti

Crédit agricole mutuel de Charente‑Maritime et des Deux‑Sèvres

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Cour de cassation (Francúzsko)]

„Smernica 2000/78/ES – Rovnosť zaobchádzania – Kolektívna zmluva, ktorá vyhradzuje výhodu v oblasti odmeňovania a pracovných podmienok zamestnancom uzatvárajúcich manželstvo – Vylúčenie partnerov uzatvárajúcich registrované partnerstvo – Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. decembra 2013

1.        Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Určenie relevantných prvkov práva Únie

(Článok 267 ZFEÚ)

2.        Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 – Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie – Vnútroštátna právna úprava, ktorá vyhradzuje uzatváranie manželstiev osobám rozdielneho pohlavia – Kolektívna zmluva, ktorá vyhradzuje výhodu v oblasti odmeňovania a pracovných podmienok len zamestnancom uzatvárajúcich manželstvo s vylúčením zamestnancov rovnakého pohlavia uzatvárajúcich registrované partnerstvo – Neprípustnosť

[Smernica Rady 2000/78, článok 2 ods. 2 písm. a)]

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 23)

2.        Článok 2 ods. 2 písm. a) smernice 2000/78, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni ustanoveniu kolektívnej zmluvy, podľa ktorého je zamestnanec, ktorý uzavrie registrované partnerstvo s osobou rovnakého pohlavia, vylúčený z nároku získať také výhody, ako je pracovné voľno a prémia, ktoré sa poskytujú zamestnancom pri príležitosti uzatvorenia ich manželstva, pokiaľ vnútroštátna právna úprava dotknutého členského štátu neumožňuje osobám rovnakého pohlavia uzatvoriť manželstvo, lebo dotknutý zamestnanec sa vzhľadom na účel a podmienky poskytnutia týchto výhod nachádza v situácii porovnateľnej so situáciou zamestnanca, ktorý uzatvára manželstvo.

Rozdielne zaobchádzanie na základe toho, či zamestnanci uzavreli manželstvo, a nie výslovne na základe ich sexuálnej orientácie predstavuje priamu diskrimináciu, lebo vzhľadom na to, že manželstvo je vyhradené osobám odlišného pohlavia, homosexuálni zamestnanci nemôžu splniť podmienku na získanie požadovanej výhody. Okrem iného, keďže uplatňovaná diskriminácia je priama, nemôže byť odôvodnená legitímnym cieľom v zmysle článku 2 ods. 2 písm. b) smernice 2000/78, lebo toto ustanovenie sa týka len nepriamych diskriminácií, ale možno ju odôvodniť len niektorým z dôvodov uvedených v článku 2 ods. 5 uvedenej smernice, teda verejnou bezpečnosťou, udržaním verejného poriadku a predchádzaním trestnej činnosti, ochranou zdravia a ochranou práv a slobôd iných. Toto naposledy uvedené ustanovenie, ktoré zavádza výnimku zo zásady zákazu diskriminácie, sa má vykladať reštriktívne.

(pozri body 44 – 47 a výrok)