Language of document : ECLI:EU:C:2013:823

Zadeva C‑267/12

Frédéric Hay

proti

Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime

in

des Deux-Sèvres

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija))

„Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje – Kolektivna pogodba, ki ugodnosti glede plačila in delovnih pogojev določa samo za zaposlene, ki sklenejo zakonsko zvezo – Izključitev partnerjev, ki so sklenili civilnopravno pogodbo o solidarnosti – Diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti”

Povzetek – Sodba Sodišča (peti senat) z dne 12. decembra 2013

1.        Vprašanja za predhodno odločanje – Pristojnost Sodišča – Opredelitev upoštevnih elementov prava Unije

(člen 267 PDEU)

2.        Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78– Prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti – Nacionalna ureditev, ki poroko pridržuje le za osebi različnega spola – Kolektivna pogodba, ki ugodnosti, kar zadeva plačilo in delovne pogoje dodeljuje le delavcem, ki sklenejo zakonsko zvezo in izključuje delavce istega spola, ki sklenejo civilnopravno pogodbo o solidarnosti – Nedopustnost

(Direktiva Sveta 2000/78, člen 2(2)(a))

1.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 23.)

2.        Člen 2(2)(a) Direktive 2000/78 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu je treba razlagati tako, da nasprotuje določbi kolektivne pogodbe, kot je ta v postopku v glavni stvari, na podlagi katere zaposleni, ki sklene civilnopravno pogodbo o solidarnosti z osebo istega spola, ni upravičen do ugodnosti, kot sta posebni dopust in dodatek, ki pripadata zaposlenim ob sklenitvi zakonske zveze, če nacionalna zakonodaja zadevne države članice osebam istega spola ne omogoča, da bi sklenile zakonsko zvezo, če je, upoštevajoč cilj in pogoje dodelitve teh ugodnosti, v primerljivem položaju kot zaposleni, ki sklene zakonsko zvezo.

Različno obravnavanje na podlagi obstoja zakonske zveze zaposlenih in ne izrecno na podlagi njihove spolne usmerjenosti je neposredna diskriminacija, ker s tem, ko zakonsko zvezo lahko sklenejo le osebe različnega spola, istospolno usmerjeni zaposleni ne morejo izpolniti nujnega pogoja za pridobitev zahtevane ugodnosti. Ker je poleg tega nastala diskriminacija neposredna, je ni mogoče upravičiti z legitimnim ciljem v smislu člena 2(2)(b) Direktive 2000/78, saj se ta določba nanaša le na posredne diskriminacije, ampak samo z enim od razlogov iz člena 2(5) te direktive, in sicer z javno varnostjo, vzdrževanjem javnega reda in preprečevanjem kaznivih dejanj, z zaščito zdravja ter varstvom pravic in svoboščin drugih. Ker ta slednja določba predvideva izjemo od načela prepovedi diskriminacije jo je treba razlagati ozko.

(Glej točke od 44 do 47 in izrek.)